Guvernul României

 
Ordonanţă nr. 27/2011

din 31/08/2011
Versiune actualizata la data de 05/03/2013

Ordonanţă privind transporturile rutiere


 

    ___________
@Text actualizat la data de 05.03.2013. Actul include modificările din următoarele acte:
- O.U.G. nr. 11/2013
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 05/03/2013.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma
metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 02/12/2011.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 27/12/2011.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   
SECŢIUNEA 1

  Domeniu de aplicare

   Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe acestora, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesitaţilor economiei naţionale şi a nevoilor de apărare ale ţării.
   (2) Prin prezenta ordonanţă se creează cadrul legal general pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.
   (3) Transportul rutier şi activităţile conexe acestuia se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind condiţiile de lucru ale conducătorilor auto, condiţiile de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei rutiere.
   (4) În toate raporturile generate de transportul rutier şi de activităţile conexe acestuia, protecţia vieţii umane şi a mediului înconjurător este prioritară.
   Art. 2. - Transportul public local efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi serviciul public de transport persoane, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, se reglementează prin legi speciale.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

   Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   1. activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier;
   2. autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
   3. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
   4. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distante mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;
   5. autorizaţie de transport internaţional - document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiţii una sau mai multe operaţiuni de transport internaţional pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;
   6. autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite plecarea şi sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în aşteptare;
   7. capăt de traseu - staţia de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu, utilizată pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane;
   8. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;
   9. certificat de transport în cont propriu - document care permite exercitarea ocupaţiei de întreprindere de transport rutier în cont propriu;
   10. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;
   11. copie conformă a certificatului de transport în cont propriu - document în baza căruia se efectuează transport rutier în cont propriu, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier în cont propriu;
   12. copie conformă a licenţei comunitare - document în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;
   13. cursă - parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane;
   14. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;
   15. grafic de circulaţie - document care conţine denumirea traseului, capetele de traseu, autogările, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu şi din staţiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează serviciul regulat şi serviciul regulat special, după caz;
   16. grup de persoane dinainte constituit - grup de persoane constituit, pentru care o persoană juridică sau o persoane fizică este responsabilă cu încheierea contractului şi plata serviciului ocazional, înainte de plecarea în cursă. Pe tot parcursul transportului respectiv componenţa grupului trebuie să rămână aceeaşi;
   17. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;
   18. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier naţional şi/sau internaţional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;
   19. întreprindere - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
   20. licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier;
   21. licenţă comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piaţa transportului rutier;
   22. licenţă de traseu - document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;
   23. masa totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia;
   24. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;
   25. ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri - potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, "activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul fie al unor autovehicule, fie al unei combinaţii de vehicule, transportul de marfă contra cost în numele unui terţ";
   26. ocupaţia de operator de transport rutier de persoane - potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, "activitatea oricărei întreprinderi care efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite şi echipate astfel încât să fie potrivite pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, şi destinate acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul transportului";
   27. operator de transport rutier - întreprindere care desfăşoară activitatea de transport rutier de mărfuri şi/sau persoane, contra cost;
   28. operator de transport rutier român - operator de transport rutier stabilit în România;
   29. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier stabilit în alt stat;
   30. operator pentru activităţi conexe transportului rutier - orice operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, titular al licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier;
   31. operaţiune de cabotaj - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz;
   32. manager de transport - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
   33. program de transport - program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport minimă în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
   34. serviciu regulat - conform definiţiei din Regulamentul nr. 1.073/2009, aplicabilă şi transportului rutier naţional;
   35. serviciu regulat special - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
   36. serviciu ocazional - potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
   37. staţie publică - spaţiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat de către administraţia publică locală, destinat îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat şi prevăzut cu un panou destinat afişării unor informaţii;
   38. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare şi capătul de traseu de destinaţie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale;
   39. transport rutier - deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de către conducătorul autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din transportul rutier;
   40. transport rutier contra cost - transport rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii;
   41. transport rutier în cont propriu de mărfuri - transportul rutier de mărfuri efectuat cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
   42. transport rutier în cont propriu de persoane - transportul rutier efectuat în scopuri necomerciale şi nonprofit de către o persoană fizică sau juridică cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.
   43. transport agabaritic - transportul rutier efectuat cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
   44. transport rutier naţional - transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului;
   45. transport rutier internaţional - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz;
   46. transport rutier judeţean - transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăşi teritoriul judeţului respectiv;
   47. transport rutier interjudeţean - transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local;
   48. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare;
   49. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanţe, autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele sunt considerate vehicule rutiere, fiind definite astfel:
   a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi;
   b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
   c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;
   d) tractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;
   50. vehicule istorice - vehicule în cazul cărora perioada trecută de la încetarea fabricaţiei acestora, pentru care s-a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, acestea fiind originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate conform reglementărilor în vigoare.

   
SECŢIUNEA a 3-a

Clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere

   Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe, transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează:
   I. categorii de transport rutier:
   1. clasificarea din punctul de vedere al ariei de desfăşurare:
   a) transport rutier naţional;
   b) transport rutier internaţional;
   2. clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activităţii:
   a) transport rutier contra cost;
   b) transport rutier în cont propriu;
   II. tipuri de transport rutier:
   1. transport rutier de mărfuri:
   a) transport rutier de mărfuri generale;
   b) transport rutier de mărfuri perisabile;
   c) transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;
   d) transport rutier de deşeuri;
   e) transport rutier de animale vii;
   f) transport rutier agabaritic;
   2. transport rutier de persoane:
   a) transport rutier prin servicii regulate;
   b) transport rutier prin servicii regulate speciale;
   c) transport rutier prin servicii ocazionale.
   Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe, activităţile conexe transporturilor rutiere se clasifică după cum urmează:
   a) activitate de autogară;
   b) activitate de intermediere în transportul contra cost de mărfuri sau în transportul contra cost de persoane efectuat prin servicii ocazionale.

   
SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul transporturilor rutiere

   Art. 6. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat şi de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, autoritatea competentă.
   (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuţii:
   a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier;
   b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora;
   c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului;
   d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier, în corelaţie cu celelalte moduri de transport, şi între operatorii de transport rutier;
   e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier;
   f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier/întreprinderi, precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere;
   g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere;
   h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii;
   i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora;
   j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere;
   k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă.
   (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuţii:
   a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere;
   b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică;
   c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor, precum şi cu centre de control şi/sau de informare cu privire la traficul rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier;
   d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor;
   e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere;
   f) autorizează activităţile de transport rutier contra cost şi în cont propriu, naţional şi/sau internaţional, şi eliberează în acest sens licenţe, certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional, direct sau prin intermediul autorităţilor/instituţiilor/unităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier, precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor şi convenţiilor la care România este parte;
   g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, şcolile de conducători auto şi instructorii auto;
   h) elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, a consilierilor de siguranţă, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislaţie rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum şi a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a acestora;
   i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
   j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane;
   k) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătăţii, norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;
   l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă, conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare;
   m) certifică sau omologhează, potrivit reglementărilor în vigoare, produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune, în caz de neconcordanţă, suspendarea ori anularea certificatului de conformitate sau de omologare;
   n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;
   o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale;
   p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, controlează, la producător şi la vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune, în caz de neconcordanţă, suspendarea ori anularea certificatului de omologare;
   q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
   r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;
   s) autorizează desfăşurarea activităţilor conexe transporturilor rutiere prin acordarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, supraveghează şi controlează desfăşurarea acestora;
   ş) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora, în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere;
   t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri;
   ţ) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României.
   Art. 7. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate să desemneze unităţi care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea sa să elaboreze şi să pună în aplicare norme tehnice şi reglementări specifice transporturilor rutiere şi vehiculelor rutiere, care să asigure inclusiv inspecţia şi controlul tehnic de specialitate.
   (2) Instituţiile publice, regiile autonome, precum şi societăţile comerciale prevăzute la alin. (1), care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, se autofinanţează din tarife şi comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit legii.
   Art. 8. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.

   
CAPITOLUL II

  Accesul la activitatea de transport rutier

   
SECŢIUNEA 1

  Accesul la ocupaţia de operator de transport rutier

   Art. 9. - Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
   Art. 10. - (1) Autorizarea întreprinderilor în vederea accesului la ocupaţia de operator de transport rutier se face prin înregistrarea acestora în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă.
   (2) Modul de întocmire, completare şi gestionare a registrului prevăzut la alin. (1), precum şi de înscriere a datelor aferente operatorilor de transport se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme.
   
Punere în aplicare Art. 10. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
CAPITOLUL II Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu
Art. 3. - Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier sau întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care au obţinut licenţa comunitară sau certificatul de transport în cont propriu, după caz.
Art. 4. - Completarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, se realizează prin înscrierea cel puţin a următoarelor date:
a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;
b) adresa sediului acesteia;
c) numele managerilor de transport;
d) tipul licenţei comunitare corespunzător tipului de transport efectuat respectiv transport de mărfuri sau transport de persoane, precum şi numărul şi seria acesteia;
e) numărul şi seria copiilor conforme ale licenţei comunitare, precum şi numerele de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost eliberate;
f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport, atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
h) măsurile administrative şi sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier.
Art. 5. - Gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., care vor actualiza permanent datele înscrise în acestea, conform competenţelor ce le revin.
Art. 6. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. reprezintă punctul naţional de contact responsabil de schimbul de informaţii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 şi de luare a măsurilor necesare în vederea interconectării şi accesibilităţii la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier .
(2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R este instituţia română responsabilă cu întocmirea, în colaborare cu I.S.C.T.R., şi transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, a raportului prevăzut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum şi a raportului prevăzut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

   Art. 11. - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, prevederile privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:
   a) transporturi poştale efectuate în cadrul unui serviciu universal;
   b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
   c) transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depăşeşte 3,5 tone;
   d) transportul de mărfuri în regim de taxi;
   e) transportul de medicamente, aparate şi echipamente medicale şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă specifice catastrofelor naturale;
   f) transporturi funerare;
   g) deplasări efectuate cu vehicule istorice;
   h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenţă;
   i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi structurile responsabile cu menţinerea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
   j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
   k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătăţirea tehnologică;
   l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
   m) transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule rutiere deţinute de acestea, indiferent de capacitate;
   n) transporturi efectuate cu autovehicule construite şi echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi destinate acestui scop;
   o) transporturi necomerciale de lapte şi stupi de albine.
   Art. 111. - (1) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.
   (2) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.
   (3) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.
   (4) Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.
    ___________
    Art. 111. - a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   Art. 12. - (1) Întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
   (2) Orice modificare în ceea ce priveşte managerul de transport desemnat se comunică autorităţii competente de către operatorul de transport în maximum 15 zile de la data acesteia.
   Art. 13. - Autoritatea competentă stabileşte prin norme modalitatea de îndeplinire a condiţiilor referitoare la cerinţa privind sediul.
   Art. 14. - (1) Cerinţa privind buna reputaţie trebuie îndeplinită de către întreprindere şi de către managerul de transport al întreprinderii.
   (2) Autoritatea competentă stabileşte prin norme:
   a) modalitatea de îndeplinire a condiţiilor referitoare la cerinţa privind buna reputaţie;
   b) procedura administrativă prin care se constată pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport;
   c) măsurile cu efect echivalent măsurii de reabilitare pentru îndeplinirea cerinţei privind buna reputaţie.
   Art. 15. - Autoritatea competentă stabileşte prin norme modalitatea de îndeplinire a condiţiilor referitoare la cerinţa privind capacitatea financiară.
   Art. 16. - (1) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport se obţine în baza pregătirii profesionale iniţiale, urmată de o examinare, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
   (2) Deţinătorii de certificate de competenţă profesională au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
   (3) Deţinătorii de certificate de competenţă profesională care nu au mai condus o întreprindere de transport rutier de marfă sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii 5 ani au obligaţia de a urma cursuri de pregătire profesională periodică, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
   (4) În vederea actualizării cunoştinţelor pe care le deţin, managerii de transport au obligaţia să urmeze cursuri pentru pregătirea profesională continuă, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
SECŢIUNEA 1 Accesul la ocupaţia de operator de transport rutier
Art. 7. - Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
Art. 8. - În urma îndeplinirii cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrului electronic naţional al operatorilor de transport şi i se va elibera licenţa comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piaţa transportului rutier contra cost.
Art. 9. - Se consideră îndeplinită cerinţa privind sediul, dacă întreprinderea:
a) are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia îşi păstrează principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente le conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreţinerea vehiculelor şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;
b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;
c) desfăşoară operaţiunile referitoare la autovehiculele menţionate la lit. b) permanent şi efectiv cu echipamentele administrative necesare şi cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.
Art. 10. - Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:
a) întreprinderea şi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancţionate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
b) managerul de transport şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarat inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 şi a intervenit reabilitarea.
Art. 11. - Procedura administrativă privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 va fi stabilită de către I.S.C.T.R., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, avându-se în vedere cel puţin urmatoarele:
a) efectuarea unei verificări la sediul intreprinderii;
b) analiza sancţiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.
Art. 12. - În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 11, I.S.C.T.R. întocmeşte un referat în care se va motiva decizia retragerii bunei reputaţii sau rămânerea neafectată a acesteia.
Art. 13. - Procedura administrativă prevăzută la art. 11 se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la art. 12 de către inspectorul de stat şef, înregistrarea acestuia şi efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputaţie în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier/ Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.
Art. 14. - (1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
(2) În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.
Art. 15. - (1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al unui certificat de competenţă profesională, care îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie şi care:
a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii;
b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii, sau administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă;
c) este rezident în Uniunea Europeană.
(2) Certificatul de competenţă profesională al managerului de transport se obţine în condiţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
(3) O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 42
OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER/INTREPRINDERE DE TRANSPORT RUTIER ÎN CONT PROPRIU
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
FOTO LEGITIMAŢIE DE SERVICIU
- CONDUCĂTOR AUTO -
Numele: .....................................
Prenumele: .................................
Nr. contract de muncă: ..................(*)
L.S.
(*)Se va înscrie nr. de înregistrare al contractului de muncă la operatorul de transport/întreprindere
(VERSO)
Sem. I
Anul ........
L.S.
Sem. I
Anul ........
L.S.
Sem. I
Anul ........
L.S.
Sem. I
Anul .....
L.S.
Sem. II
Anul ........
L.S.
Sem. II
Anul ........
L.S.
Sem. II
Anul .......
L.S.
Sem. II
Anul ........
L.S.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
SECŢIUNEA 1 Accesul la ocupaţia de operator de transport rutier
Art. 7. - Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
Art. 8. - În urma îndeplinirii cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea va fi înregistrată în Registrului electronic naţional al operatorilor de transport şi i se va elibera licenţa comunitară, care îi conferă operatorului de transport rutier acces la piaţa transportului rutier contra cost.
Art. 9. - Se consideră îndeplinită cerinţa privind sediul, dacă întreprinderea:
a) are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia îşi păstrează principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente le conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreţinerea vehiculelor şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;
b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;
c) desfăşoară operaţiunile referitoare la autovehiculele menţionate la lit. b) permanent şi efectiv cu echipamentele administrative necesare şi cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.
Art. 10. - Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:
a) întreprinderea şi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancţionate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
b) managerul de transport şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarat inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 şi a intervenit reabilitarea.
Art. 11. - Procedura administrativă privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 va fi stabilită de către I.S.C.T.R., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, avându-se în vedere cel puţin urmatoarele:
a) efectuarea unei verificări la sediul intreprinderii;
b) analiza sancţiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.
Art. 12. - În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 11, I.S.C.T.R. întocmeşte un referat în care se va motiva decizia retragerii bunei reputaţii sau rămânerea neafectată a acesteia.
Art. 13. - Procedura administrativă prevăzută la art. 11 se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la art. 12 de către inspectorul de stat şef, înregistrarea acestuia şi efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputaţie în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier/ Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.
Art. 14. - (1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
(2) În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.
Art. 15. - (1) Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al certificatului de competenţă profesională, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 45 a) şi 45 b), care îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie şi care:
a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii;
b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii ori administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă;
c) este rezident în Uniunea Europeană.
(2) Certificatul de competenţă profesională al managerului de transport se obţine în condiţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
(3) O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.
Secţiunea 2 Obligaţiile operatorilor de transport
Art. 134. - Operatorii de transport care efectuează operaţiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligaţii:
a) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;
b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
c) să monteze, numai prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de viteză defect;
e) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză;
f) să depună licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.
g) să planifice transporturile şi să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
i) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;
j) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute;
k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.
Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;
l) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:
(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;
m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;
n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:
(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;
o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;
p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(i) să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;
q) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;
r) în situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei comunitare, operatorul de transport rutier are obligaţia de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., un număr de copii conforme ale licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu mai este îndeplinită;
s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au şi următoarele obligaţii, după caz:
iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul in care călătoria nu se poate realiza pana la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în tară şi în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internaţional;
vi) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
vii) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
viii) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu.
ix) să comunice la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în fiecare zi de vineri, situaţia
persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în
formatul solicitat de aceasta, afişat pe site-ul propriu;
xi) să efectueze cursa/traseul o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu/autorizaţia de transport internaţional respectivă, după caz;
xii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, de la data primirii de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
xiii) să asigure bilete de călătorie în cel puţin două limbi - limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane;
xiv) să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport şi să asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internaţional respectiv;
xvii) să efectueze transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;
xviii) să transmită semestrial Direcţiei Generale Reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internaţional de persoane.
xix) să transmită semestrial Autorităţii Rutiere Române A.R.R. raportările privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009,
xx) să afişeze traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informaţii sunt disponibile tuturor utilizatorilor.
xxi) să asigure desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional/licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
ş) să deţină la sediul prevăzut la art. 9 lit. a) următoarele documente, după caz:
i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehiculele rutiere, în original;
iii) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
iv) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă;
v) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;
vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent, precum şi autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs si anul precedent;
vix) documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul in curs şi anul precedent;
x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;
xii) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;
xiii) documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină minimum informaţiile privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale menagerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, după caz,
t) să pună la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier contra cost, următoarele documente, după caz, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
(i) copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
(ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42;
(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
(iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
(v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
(vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;
(vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, după caz;
(viii) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;
ţ) să desfăşoare operaţiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:
i) desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;
ii) respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
u) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.
v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora;
x) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
y) să notifice autorităţii de autorizare renunţarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;
z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu, renunţarea efectuării serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de dat renunţării;
aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
ab) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;
ac) să publice pierderea sau sustragerea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului prevăzut la art. 9 lit.a), în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
ae) să depună licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română A.R.R. în cazul schimbării sediului;
af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
ag) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipaţie
aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
i) de către conducătorul auto;
ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
ii) prin mijloace audiovizuale;
iii) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme.
ak) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. abonamentele eliberate pentru transportul elevilor prevăzut la art. 511, prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia.
ANEXA Nr. 45 a)
Model certificat de competenţă profesională
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(Culoare Pantone bej 467 sau cât mai aproape posibil de această culoare, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
RO[1] MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR[2]
CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE MARFĂ
Nr. .........................................................................................................................................................................................
Subsemnaţii, ......................................................................................................................................................................... certificăm prin prezenta că [4] ............................................................................................................................................... născut(ă) la data de .... la ..................................................................................................................................................... a susţinut cu succes probele examinării (anul: .......; sesiunea: .....................)[5] necesar pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională pentru transportul rutier de marfă[3], în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului[6].
Prezentul certificat constituie dovada suficientă a competenţei profesionale menţionate la art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
Eliberat la ........................................................., data .....................................................................[7].
___________
[1] Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franţa, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (H) Ungaria, (NL) Ţările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
[2] Autoritate sau organism desemnată/desemnat în prealabil în acest scop de către fiecare stat membru al Comunităţii Europene pentru a elibera prezentul certificat.
[3] A se elimina, după caz.
[4] Nume şi prenume; locul şi data naşterii.
[5] Identificarea examenului.
[6] JO L 300, 14.11.2009, p. 51.
[7] Ştampila şi semnătura autorităţii autorizate sau a organului autorizat care eliberează certificatul.
ANEXA Nr. 45 b)
Model certificat de competenţă profesională
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(Culoare Pantone bej 467 sau cât mai aproape posibil de această culoare, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
RO[1] MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR[2]
CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE PERSOANE
Nr. .........................................................................................................................................................................................
Subsemnaţii, ......................................................................................................................................................................... certificăm prin prezenta că[4] ............................................................................................................................................... născut(ă) la data de .... la ..................................................................................................................................................... a susţinut cu succes probele examinării (anul: .......; sesiunea: .....................)[5] necesar pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională pentru transportul rutier de marfă[3], în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului[6].
Prezentul certificat constituie dovada suficientă a competenţei profesionale menţionate la art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
Eliberat la ........................................................., data .....................................................................[7].
___________
[1] Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franţa, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (H) Ungaria, (NL) Ţările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
[2] Autoritate sau organism desemnată/desemnat în prealabil în acest scop de către fiecare stat membru al Comunităţii Europene pentru a elibera prezentul certificat.
[3] A se elimina, după caz.
[4] Nume şi prenume; locul şi data naşterii.
[5] Identificarea examenului.
[6] JO L 300, 14.11.2009, p. 51.
[7] Ştampila şi semnătura autorităţii autorizate sau a organului autorizat care eliberează certificatul.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Accesul la transportul rutier în cont propriu

   Art. 17. - Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi d) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
   Art. 18. - Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depăşeşte 2,4 tone, cu autovehicule având cel puţin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, respectiv întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură.
    ___________
    Art. 18. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   Art. 19. - Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:
   a) Abrogată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.
   b) transportul de mărfuri efectuat cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, nu depăşeşte 2,4 tone;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   c) transportul de medicamente, aparate şi echipamente medicale şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă specifice catastrofelor naturale;
   d) transporturi funerare;
   e) deplasări efectuate cu vehicule istorice;
   f) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenţă;
   g) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi structurile responsabile cu menţinerea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
   h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
   i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătăţirea tehnologică;
   j) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
   k) transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule deţinute de acestea, indiferent de capacitate;
   l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule având mai puţin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop;
    ___________
    Litera l) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   m) transporturi necomerciale de lapte şi stupi de albine.
   Art. 20. - (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul electronic naţional al întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu, ţinut de autoritatea competentă.
   (2) Modul de întocmire, completare şi gestionare a registrului prevăzut la alin. (1), precum şi de înscriere a datelor aferente întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme.
   
Punere în aplicare Art. 20. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
CAPITOLUL II Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu
Art. 3. - Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se întocmesc prin înscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier sau întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care au obţinut licenţa comunitară sau certificatul de transport în cont propriu, după caz.
Art. 4. - Completarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, se realizează prin înscrierea cel puţin a următoarelor date:
a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;
b) adresa sediului acesteia;
c) numele managerilor de transport;
d) tipul licenţei comunitare corespunzător tipului de transport efectuat respectiv transport de mărfuri sau transport de persoane, precum şi numărul şi seria acesteia;
e) numărul şi seria copiilor conforme ale licenţei comunitare, precum şi numerele de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost eliberate;
f) încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport, atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
h) măsurile administrative şi sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier.
Art. 5. - Gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi a Registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu se asigură de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., care vor actualiza permanent datele înscrise în acestea, conform competenţelor ce le revin.
Art. 6. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. reprezintă punctul naţional de contact responsabil de schimbul de informaţii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 şi de luare a măsurilor necesare în vederea interconectării şi accesibilităţii la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier .
(2) În sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R este instituţia română responsabilă cu întocmirea, în colaborare cu I.S.C.T.R., şi transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, a raportului prevăzut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum şi a raportului prevăzut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

   Art. 21. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se acordă de către autoritatea competentă în urma îndeplinirii condiţiilor de bună reputaţie şi de competenţă profesională.
   (2) Autoritatea competentă stabileşte prin norme modalitatea de îndeplinire a condiţiilor de bună reputaţie şi de competenţă profesională.
   Art. 22. - (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier în cont propriu desemnează un manager de transport, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
   (2) Orice modificare în ceea ce priveşte managerul de transport desemnat se comunică autorităţii competente de către întreprinderea care efectuează transport rutier în cont propriu în maximum 15 zile de la data acesteia.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
SECŢIUNEA 2 Accesul la transportul rutier în cont propriu
Art. 16. - Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
Art. 17. - În urma îndeplinirii cerinţelor privind accesul la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea va fi înregistrată în Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi i se va elibera certificatul de transport în cont propriu, care îi conferă întreprinderii de transport rutier în cont propriu acces la piaţa transportului rutier în cont propriu.
Art. 18. - Cerinţele privind buna reputaţie şi competenţa profesională se consideră îndeplinite în condiţiile prevăzute la art. 10 şi art. 15.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 42
OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER/INTREPRINDERE DE TRANSPORT RUTIER ÎN CONT PROPRIU
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
FOTO LEGITIMAŢIE DE SERVICIU
- CONDUCĂTOR AUTO -
Numele: .....................................
Prenumele: .................................
Nr. contract de muncă: ..................(*)
L.S.
(*)Se va înscrie nr. de înregistrare al contractului de muncă la operatorul de transport/întreprindere
(VERSO)
Sem. I
Anul ........
L.S.
Sem. I
Anul ........
L.S.
Sem. I
Anul ........
L.S.
Sem. I
Anul .....
L.S.
Sem. II
Anul ........
L.S.
Sem. II
Anul ........
L.S.
Sem. II
Anul .......
L.S.
Sem. II
Anul ........
L.S.

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA a 2-a prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Secţiunea 1 Obligaţiile întreprinderilor de transport în cont propriu
Art. 133. - Întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
b) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;
c) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au limitatorul de viteză defect;
d) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză;
e) să monteze, numai prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
g) să depună certificatul de transport în cont propriu şi/sau copia conformă a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.
h) să planifice transporturile şi să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
j) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;
k) să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute;
l) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.
Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;
m) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:
(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;
n) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;
o) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiţii:
(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;
p) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;
q) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
(i) să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;
r) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005.
s) să deţină la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu următoarele documente:
i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
iii) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;
iv) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;
v) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi a nul precedent;
vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;
ş) să pună la dispoziţia conducătorilor auto, pentru vehiculele cu care efectuează transport rutier în cont propriu, următoarele documente, în vederea prezentării acestor documente cu ocazia controlului în trafic:
(i) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;
(ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 42;
(iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing ori de închiriere;
(iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
(v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
(vi) documentul de transport;
(vii) după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009;
t) să efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.
u) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
v) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;
w) să publice pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
x) să notifice, în scris, schimbarea sediului, în termen de 28 zile, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
y) să depună certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în cazul schimbării sediului;
z) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
i) de către conducătorul auto;
ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
ii) prin mijloace audiovizuale;
iii) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme.

   
CAPITOLUL III

  Accesul la piaţa transportului rutier

   
SECŢIUNEA 1

  Transportul rutier contra cost

   Art. 23. - Accesul la piaţa transportului rutier contra cost de mărfuri şi persoane se face liber şi nediscriminatoriu, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, calitatea serviciilor de transport, interesul publicului călător şi siguranţa rutieră fiind prioritare.
   Art. 24. - (1) Transportul rutier contra cost de mărfuri şi persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
   (2) Licenţa comunitară este eliberată de autoritatea competentă cu o valabilitate de 10 ani şi se păstrează la sediul întreprinderii.
   (3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei comunitare eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare.
   (4) Copiile conforme ale licenţei comunitare nu sunt transmisibile şi sunt personalizate de către emitent cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
   (5) Modalitatea de eliberare a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia se stabileşte de către autoritatea competentă prin norme.
   (6) Transporturile prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) se efectuează în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   
Punere în aplicare Art. 24. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Art. 145. - Cererile prevăzute de prezentele norme metodologice se transmit în original, iar documentele anexate cererilor respective, în vederea eliberării licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport rutier în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, precum şi a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, se transmit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în copie, ştampilate şi semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul".
Art. 146. - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţei comunitare şi/sau a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiilor conforme ale acestuia, a licenţei de traseu şi a autorizaţiei de transport internaţional, se comunică, după caz, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R sau Direcţiei Generale Reglementări în Transporturi în termen de 15 zile de la data constatării, documentul respectiv înlocuindu-se cu un document nou.
(2) Pierderea sau sustragerea documentelor prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

   Art. 25. - (1) Transportul rutier naţional contra cost se poate efectua numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe.
   (2) Transportul rutier internaţional contra cost se poate efectua numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe.
   (3) Transportul rutier contra cost se poate efectua în afara spaţiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
   (4) În cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost, operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi sau puşi la dispoziţia acestora, titulari ai unui certificat de competenţă profesională obţinut în condiţiile prevăzute de reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene.
   (5) În cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost, operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora, titulari ai unui certificat de competenţă profesională obţinut în condiţiile prevăzute de reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene.
   Art. 26. - Operatorii de transport rutier pot efectua transport rutier în cont propriu pe baza licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, fără a deţine certificat de transport în cont propriu.
   Art. 27. - Operaţiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8 şi 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.
   Art. 28. - Operaţiunile de transport rutier de persoane contra cost în regim de cabotaj se efectuează în conformitate cu prevederile art. 14-17 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.
   Art. 29. - Operaţiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din ţările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.
   Art. 30. - Autoritatea competentă desemnează prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii punctul naţional de contact responsabil de schimbul de informaţii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, şi de luarea măsurilor necesare pentru interconectarea şi accesibilitatea la nivelul Uniunii Europene a registrelor electronice naţionale, precum şi instituţia responsabilă cu întocmirea şi transmiterea raportului prevăzut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
   1.1. Transportul rutier contra cost de mărfuri
   Art. 31. - Transportul rutier naţional contra cost de mărfuri se efectuează conform prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene şi naţionale în domeniu.
   
Punere în aplicare Art. 31. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 14
1 Exemplaire de l'expediteur
Copy for sender
Les parties encadrees de lignes grasses doivent etre remplies par le transporteur
The space framed with heavy lines must be filed in bythe carrier
1 Expediteur (nom, adresse, pays)
Sender (name, adress, country)
Expeditor (nume, adresă, ţara)
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE No ..................... - En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle, a la derniere ligne du cadre: le chiffre et le cas echeant, la lettre.
- In case of dangerous goods mention, besides the possible certification, on the last line of the column the particulars of the class, the number and the letter, if any.
CMR
Ce transport est soumis, nonobstant tou clause contraire a la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by road (CMR).
2 Destinataire (nom, adresse, pays)
Consignee (name, address, country)
Destinatar (nume, adresă, ţara)
16 Transporteur (nom, adress, pays)
Carrier (name, address, country)
3 Lieu prevu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)
Place of delivery of the goods (place, country)
Locul de livrare a mărfii (loc, ţară)
17 Transporteur successifs (nom, adress, pays)
Successive carriers (name, address, country)
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)
Place and date of taking over the goods (place, country, date)
18 Reserves et observations du transporteur
Carriers reservations and observations
5 Documents annexes
Documents attached
6 Marques et numero Marks and Nos 7 Nombre des colis
Number of packages
8 Mode d' emballage Method of packing 9 Nature de la marchandise
Nature of the goods
10 No statistique Statistical number 11 Poids brut, kg
Gross weight in kg
12 Cubage m3 Volume in m3
y compris et
including and
19+21+22.
Classe
Class
Chiffre
Number
Lettre
Letter
(ADR*)
13 Instructions de l'expediteur
Sender's Instructions
19 Conventions particulieres
Special agreements
20 A payer par
To be paid by:
Expediteur
Sender
Monnaie/Currency Destinataire
Consignee
Prix de transport Carriage charges :
Reductions
Deductions: -
Solde/Balance
Supplements
Supplem. charges :
A remplir sous la responsabilitie de l' expediteur
To be complited on the sender's responsability
1-15
14 Prescriptions d'affranchissement
Instructions as to payment for carriage
[ ] Franco/Carriage paid
[ ]
Frais accessoires
Other charges: +
TOTAL
21 Non franco/Carriage forward
Etablie a
Established in
le
on
19 15 Remboursement/Cash on delivery
22
23
24 Marchandises reçues/Goods received
Lieu le 19
Place on
Signature et timbre de l'expediteur
Signature and stamp of the sender
Signature et timbre du transporteur
Signature and stamp of the carrier
Signature et timbre du destinaire
Signature and stamp of the consignee
Modele IRU 1976

   
Punere în aplicare Art. 31. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Subsecţiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri
Art. 39. - (1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul autovehiculului copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, precum şi toate celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier.
(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută de Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.
(3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:
a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;
b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;
d) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz;

   Art. 32. - (1) Transportul rutier internaţional contra cost de mărfuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, celorlalte reglementări ale Uniunii Europene şi naţionale în domeniu, precum şi prezentei ordonanţe.
   (2) Transportul rutier internaţional contra cost de mărfuri între România şi statele din afara Uniunii Europene se efectuează conform prevederilor prezentei ordonanţe, celorlalte reglementări naţionale în domeniu, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
   
Punere în aplicare Art. 32. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 15
(Hârtie albastră - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr.
Authorization/Genehmigung/Autorisation
pentru transportul internaţional rutier de marfă
for the international road transport of goods
fur das internationale Warenstransport
pour le transport routier des marchandises
între
between
zwischen
entre
ROMÂNIA şi
and
und
et
şi în tranzit prin:
and in tranzit through:
und im tranzit durch:
et en tranzit par:
RO
Transportatorul şi adresa
Carrier and adress
Transport unternehmen und Anschrift
Transporteur et adresse
Valabilitate până la
Valid until
Gultigkeitsdauer
Valable jusqu'au
31.01.2013 Numar de curse (dus-întors) :
Number of journeys (retur journey):
Anyahl der Fahrten (Hin- und Ruckfahrt):
Nombre de voyages autorises (aller - retour):
1
Restricţii (dacă este cazul)
Restrictions (if necessary) Einschrankungen (falls notig)
Limitations eventuelles
Numărul de înmatriculare
Registration number:
Amtl. kennyzeichen:
Valable jusqu'au:
Autovehicul I Tractor
Motor Vehicle
Kraftfahrzeug:
Vehicule/Tracteur
Remorcă/Semiremorcă:
Trailer/Semitrailer:
Anhanger/Auflieger:
Remorque/Semiremorque
Director General Locul, data, semnătura şi ştampila autorităţii emitente
Place, date, signature and stamp of the issuing authoity
Ort, Ausstellungsdatum, Unterschrift und Stempel der Ausstellungsbehorde
Dete, signature et cachet de l'organisme qui a delivre l'autorisation
(Pagina a doua - verso - a autorizaţiei)
Condiţii generale
Cu ocazia efectuării transportului, această autorizaţie trebuie să se găsească la bordul vehiculului iar şoferul este obligat să o prezinte la solicitarea organelor de control. La trecerea frontierei, ea trebuie prezentată organelor de control CNADNR. Această autorizaţie nu este valabilă pentru transport de mărfuri între două puncte de pe teritoriul României (cabotaj). Această autorizaţie nu scuteşte titularul de obligaţia de a respecta pe teritoriul României, legile şi reglementările în vigoare în România, în special cele referitoare la formalităţi vamale, transporturi şi asigurări. Această autorizaţie nu este transmisibilă.
General conditions
This authorization must be carried onboard of the vehicle throughout the journey and be produced on demand to any authorized official. On crossing the border it must be produced to the customs authorities. This authorization is not valid for the carriage of goods loaded at any place in Romania for delivery to any other place in the same country. The carrier must comply with the laws and regulations in force in Romania for delivery to any other place in the same country. The carrier must comply with the laws and regulations in force in Romania, especially those in respect of customs, road transports and insurance. This authorization is not transferable.
Algemeine Bedigungen
Der Fahrer muss diese Bewilligung wahrend der Beforderung bei sich haben und auf Anforderung legt er sie den Kontrollorganen vor. Bei de Uberschreitung der Staatsgrenzen ist es notwendig, diese den Zollorganen zur Kontrolle vorzulegen. Es ist nicht gestattet, Guter zwischen zwei in Rumanien liegenden Punkten zu befordern. Diese Bewilligung enthebt ihren Besitzer nicht die Pflicht, auf dem Gebiet Rumaniens, alle gultigen nationalen Vorschriften, namentlich Zoll-, Verkehrs- und Versicherungsvorschriften einzuhalten. Diese Bewilligung ist nicht ubertragbar.
Prescriptions generales:
Lors du transport, cette autorisation doit se trouver au bord du vehicule et le conducteur est oblige de la presenter sur demande aux organs de contr├┤le. En franchissant la frontiere, il est necessaire de la presenter aux autorites douanieres. Cette autorisation n'est pas valable pour la transport de marchandises entre deux points situes sur le territoire de la Roumanie (cabotage). Cette autorisation n'exonere pas son titulaire de l'obligation de respecter sur le territoire de la Roumanie les lois et les reglements en vigueur en Roumanie, notamment les prescriptions douanieres, de transport et d'assurance. Elle ne peut pas etre transferee a un tiers.
Ştampila ACI - CNADNR S.A. din punctul de frontieră
Border crossing authority stamp and date
Stempel der Grenzuberschreitendespunkthehorde
Sceau de l'authorite en frontiere et la date
Intrare Ieşire Intrare Ieşire
Entrance Exit Entrance Exit
Einfahrt Ausfahrt Einfahrt Ausfahrt
Entrée Sortie Entrée Sortie

   
Punere în aplicare Art. 32. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Subsecţiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri
Art. 43. - (1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul autovehiculului copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, autorizaţia/autorizaţiile de transport internaţional, pentru parcursul extern, precum şi toate celelalte documente specifice, după caz, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier.
(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972.
Art. 44. - Suplimentar faţă de documentul de transport prevăzut la art. 43 alin. (2), în cazul transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle:
a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispoziţia operatorului de transport a conducătorului auto;
b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
c) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;
d) atestatul de conducător auto prevăzut în art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz.
Art. 45. - (1) În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat din afara Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle în original autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţară de destinaţie, tranzit sau terţă ţară, în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
(2) Modelul autorizaţiei de transport rutier internaţional de mărfuri valabilă pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
(3) În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri, efectuat pe teritoriul României de către un operator de transport rutier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie să se afle documentele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum şi cele prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
Art. 46. - (1) Operaţiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel.
(2) Operaţiunile de transport rutier contra cost de mărfuri în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
Art. 47. - Atestatul de conducător auto prevăzut la art.44 lit.d) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu plata tarifului aferent, în condiţiile afişate pe pagina de internet a acesteia.

   Art. 33. - Autoritatea competentă va stabili prin norme criteriile şi modul de fixare a încărcăturii, precum şi modalitatea de verificare a respectării acestora.
   1.2. Transport rutier contra cost de persoane
   1.2.1. Transportul rutier naţional contra cost de persoane
   Art. 34. - Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.
   Art. 35. - (1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
   a) servicii regulate;
   b) servicii regulate speciale;
   c) servicii ocazionale.
   (2) Transportul rutier naţional contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:
   a) servicii regulate speciale;
   b) servicii ocazionale.
    ___________
    Art. 35. a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   Art. 36. - (1) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu naţional se pot efectua de către operatorii de transport rutier numai în baza programelor de transport şi a licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă.
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora sunt prevăzute staţii publice vor acorda avizul în vederea întocmirii programelor de transport.
   (3) Licenţa de traseu pentru transportul rutier interjudeţean contra cost se eliberează pentru fiecare cursă, iar pentru transportul rutier judeţean, pentru fiecare traseu.
   
Punere în aplicare Art. 36. prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Art. 147. - (1) Tariful pentru eliberarea licenţei de traseu se stabileşte pentru o cursă în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale în trafic interjudeţean.
(2) Tariful perceput pentru eliberarea licenţei de traseu reprezintă suma tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acel traseu în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.

   Art. 37. - Programele de transport rutier de persoane se întocmesc şi se aprobă de către autoritatea competentă, acestea fiind armonizate cu programele de transport de persoane aferente celorlalte moduri de transport.
   Art. 38. - Serviciul regulat de transport rutier naţional de persoane contra cost se efectuează cu autobuze, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă prin norme.
   Art. 39. - La efectuarea transportului rutier judeţean, interjudeţean sau internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
   Art. 40. - (1) Transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete şi cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi vor fi utilizate la eliberarea de legitimaţii de călătorie.
   (3) Persoanele care, conform legii, beneficiază de facilităţi la transportul rutier naţional au obligaţia de a utiliza legitimaţie de transport de tip card atât la urcarea, cât şi la coborârea acestora în/din autovehicul.
   (4) Modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete şi cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   Art. 41. - (1) Serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv bilete, abonamente şi legitimaţii speciale.
   (2) Legitimaţiile speciale de călătorie sunt acordate în condiţiile legii.
   (3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   (4) Transportul copiilor sub 5 ani se realizează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate.
   (5) Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1) - (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către operatorii de transport rutier.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2013 începând cu 05.03.2013.

   Art. 42. - Autoritatea competentă stabileşte prin norme:
   a) condiţiile pentru efectuarea serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;
   b) modul de întocmire şi aprobare a programelor de transport;
   c) modul de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport;
   d) modelul licenţei de traseu şi al graficului de circulaţie;
   e) obligaţiile operatorilor de transport rutier în cazul efectuării serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale contra cost de transport rutier de persoane;
   f) condiţiile de efectuare a operaţiunilor de cabotaj în cazul transportului contra cost de persoane.
   Art. 43. - (1) Serviciile ocazionale contra cost de transport rutier de persoane se pot efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.
   (2) Modul de eliberare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport în vederea obţinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competentă.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 16
(Model de imprimat Format A4 hârtie albastra cu fond stema României)
(Prima pagină a licenţei)
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
RO
LICENŢĂ DE TRASEU
Seria: ......Nr.: ............
Transport de persoane prin servicii regulate
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
să efectueze transporturi rutiere de persoane, în trafic naţional.
Valabil de la data de ........... până la data de .....................
Eliberată în baza licenţei comunitare seria ......nr. .....................
Data eliberării: ................. Emitent:
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Agenţia A.R.R.
..................
Semnătură
şi
Ştampilă
..................
Operatorul de transport rutier poate efectua transport de persoane pe traseul menţionat pe verso, numai cu autobuze de tipul şi capacitatea menţionată pe verso,în conformitate cu graficul de circulaţie anexat
-----------------------------------------
(A doua pagină a licenţei)
Categoria traseului(1):
Judeţean Interjudeţean
Traseul:
Tipul şi capacitatea autobuzului:
____________________
(1) Categoria traseului se certifică prin ştampilă
(2) Se completează la traseele interjudeţene
Seria ......... Nr. .............
ANEXA Nr. 20
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
LICENŢĂ DE TRASEU CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE SPECIALE ÎN TRAFIC INTERJUDEŢEAN
Seria .... Nr. ...
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Valabilă de la data de ......... până la data de ........
Eliberată în baza licenţei de transport seria ..... nr. ........
Data eliberării .......................
Semnătura şi ştampila
.....................
Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport interjudetean de persoane pe traseul menţionat pe verso numai cu autobuze având capacitatea menţionată în graficul de circulaţie anexat şi în conformitate cu acesta.
(verso)
Traseul:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Seria ......... Nr. .............
ANEXA Nr. 21
GRAFICUL DE CIRCULAŢIE AL LICENŢEI DE TRASEU CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE SPECIALE ÎN TRAFIC INTERJUDEŢEAN
Seria .......... Nr. ...............1)
___________
1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu.
A. Denumirea traseului ....................................
DUS ÎNTORS
ORA DE PLECARE KM NR. DE STAŢIE DENUMIRE STAŢIE ORA DE PLECARE
C1 C2 C3 C (n) C1 C2 C3 C (n)
Emitent,
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.
(verso)
B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1. Zilele în care circulă:
2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:
4. Numărul de şoferi necesar:
C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/staţiilor:
Nr. crt. Autogara (staţia) Nr./Data contractului Valabil până la
Operatorul de transport rutier,
..............................
(semnătura şi ştampila)
Emitent,
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(semnătura şi ştampila)
Data emiterii ........................
ANEXA Nr. 22
(Hârtie albastră - dimensiune DIN A4)
(Copertă)
Documentul de control pentru transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional
ROMÂNIA
RO
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
Document control nr. ................
DOCUMENT DE CONTROL PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII OCAZIONALE
- NAŢIONAL -
Denumirea operatorului de transport rutier ..............................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adresa : ..........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................
(locul şi data eliberării)
........................................................
(semnătura şi ştampila autorităţii care a eliberat carnetul)
(Pagina de gardă a documentului de control)
AVIZ IMPORTANT
1. Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, se pot efectua în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.
2. În aceeaşi categorie intră şi deplasările autovehiculelor fără încărcătură pentru executarea acestor servicii.
3. Transportul mărfurilor în scopuri comerciale în autovehicule proiectate pentru transportul de persoane nu constituie transport de persoane prin servicii ocazionale.
4. Informaţii privind modul de completare a foii de parcurs:
a) Pentru fiecare călătorie efectuată ca un serviciu ocazional, operatorul de transport rutier trebuie, înainte de începerea călătoriei, să completeze o foaie de parcurs, în dublu exemplar.
Foaia de parcurs trebuie să poarte ştampila operatorului de transport rutier şi semnătura acestuia sau a conducătorului autovehiculului, după caz.
Originalul foii de parcurs se va păstra la bordul autovehiculului pe tot parcursul călătoriei şi va fi prezentată la cererea organelor de control autorizate;
b) Lista călătorilor va fi barată după ultima persoană înscrisă în listă;
5) În timpul derulării serviciilor ocazionale nici o persoană nu poate urca sau coborî în timpul transportului.
6) Operatorul de transport rutier este obligat să verifice corectitudinea şi conformitatea completării foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule şi cu cerneală care nu se şterge.
8) Documentul de control este nominal şi nu este transmisibil.
(foaia de parcurs - faţă)
FOAIE DE PARCURS PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE OCAZIONALE DE PERSOANE
- NAŢIONAL -
Document control nr. ............
Foaie de parcurs nr. .............
1.
Numărul de înmatriculare al autovehiculului Numărul locurilor disponibile
2. L.S. ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
C.U.I. .................................
Denumirea operatorului de transport rutier, adresa, CUI
3. 1 .............................................................
2 .............................................................
3 .............................................................
Numele conducătorului/conducătorilor auto
5. Notări ale conducătorului auto: 4. Notări ale organelor de control:
6. Itinerar Etape zilnice
Date De la localitatea ........... La
localitatea .........
Km cu încărcătură Km
gol
Confirmarea
transportului
(foaia de parcurs - verso)
7. Lista călătorilor :
1. 28. 55.
2. 29. 56.
3. 30. 57.
4. 31. 58.
5. 32. 59.
6. 33. 60.
7. 34. 61.
8. 35. 62.
9. 36. 63.
10. 37. 64.
11. 38. 65.
12. 39. 66.
13. 40. 67.
14. 41. 68.
15. 42. 69.
16. 43. 70.
17. 44. 71.
18. 45. 72.
19. 46. 73.
20. 47. 74.
21. 48. 75.
22. 49. 76.
23. 50. 77.
24. 51. 78.
25. 52. 79.
26. 53. 80.
27. 54. 81.
8. Data completării foii de parcurs : Semnătura operatorului de transport rutier :
9. Schimbări neprevăzute :

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Subsecţiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane
Art. 51. - Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.
Art. 511. - Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier.
Art. 52. - Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.
V.3.1.1. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate
Art. 53. - (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport şi a licenţei de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2) În sensul alin. (1), licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate.
(3) În cazul transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.
(4) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulaţie al acesteia este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.
Art. 54. - (1) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condiţiile în care aceştia deţin licenţă de traseu valabilă pentru cursa respectivă aşa cum aceasta este prevăzută în programul de transport.
(2) Licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de graficul de circulaţie pe toată durata efectuării transportului şi numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua şi la ora prevăzute în respectivul grafic de circulaţie.
(3) Autobuzul pentru care s-a emis licenţa de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz numai în următoarele situaţii:
a) nu mai este deţinut de operatorul de transport rutier;
b) prezintă defecţiuni tehnice.
c) în caz de accident rutier, dacă autobuzul nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere;
d) la solicitarea motivată a operatorului de transport.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), înlocuirea autobuzului se poate face în următoarele condiţii:
a) autobuzul utilizat să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de cumpărare în rate ori leasing de către operatorul de transport rutier titular al licenţei de traseu;
b) autobuzul utilizat să respecte capacitatea de transport minimă prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă şi să obţină cel puţin acelaşi punctaj, conform criteriului 3 din anexa nr. 18, cu cel al autobuzului înlocuit;
c) autobuzul utilizat să aibă cel puţin acelaşi an de fabricaţie cu cel al autobuzului înlocuit.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi prelungită până la 90 de zile, în baza documentului eliberat de service-ul auto autorizat.
(51) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), înlocuirea autobuzului avariat se efectuează conform prevederilor alin. (4), după prezentarea documentelor care atestă că acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi al siguranţei rutiere.
(6) Pe perioada înlocuirii, se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei de traseu.
(7) Înlocuirile autobuzului în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d) se fac cu notificarea prealabilă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., iar înlocuirea provizorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se face de către operatorul de transport rutier, utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(8) Suplimentarea unei curse se poate face numai în situaţia în care autobuzul utilizat în baza licenţei de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.
(9) Suplimentarea cursei prevăzută la alin. (8) se va face cu respectarea graficului de circulaţie aferent licenţei de traseu, asigurându-se existenţa la bordul autobuzului a licenţei de traseu în copie, ştampilată şi semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul".
(10) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua cursele/traseele câştigate cu autovehiculele înscrise la atribuire pentru care au fost eliberate licenţe de traseu ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile prevăzute la alin. (4).
Art. 55. - (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în baza programului de transport anterior, cu consultarea organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional pentru domeniul transporturilor rutiere, valabilitatea acestuia fiind de 74 de luni.
(2) Prin programul de transport interjudeţean se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi autogările şi staţiile publice.
(3) În condiţiile în care capacitatea autogărilor este depăşită (număr de plecări/sosiri, staţionări la peron) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, stabilirea unor staţii publice pentru amplasarea capetelor de traseu şi/sau a opririlor în tranzit.
(4) În cazul în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe şi alte opriri în tranzit, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate aproba această solicitare.
(5) În perioada de valabilitate a programului de transport, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu, se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie.
Art. 56. - (1) I.S.C.T.R. va controla şi monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, datele rezultate fiind înregistrate în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier.
Art. 57. - (1) Cursele/Traseul din programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.
(2) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevăzute în anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.
(3) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevăzută în anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.
Art. 59. - (1) Cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea programului de transport valabil la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afişa următorul program de transport pe pagina de internet a acesteia, precum şi calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.
(11) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
- data introducerii programului de transport interjudeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;
- perioada de 5 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor;
- perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse;
- data atribuirii electronice.
(3) Cursele/Traseele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite vor face obiectul unei a doua atribuiri în condiţiile stabilite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi afişate pe site-ul acesteia.
(4) Cursele din programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite în conformitate cu prevederile alin. (3), vor fi acoase din programul de transport.
(5) Cursele/Traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean se atribuie prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, conform calendarului publicat pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Art. 60. - Solicitările depuse de operatorii de transport rutier pentru atribuirea electronică în sistem informatic a curselor cuprinse în următorul program de transport interjudeţean, vor fi respinse în următoarele cazuri:
a) au depăşit termenele prevăzute în calendarul atribuirii;
b) când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni;
c) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opţiuni;
d) când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie;
e) când graficele de circulaţie aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma.
Art. 61. - (1) Programul de transport interjudeţean se poate modifica anual de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la data stabilită de aceasta prin:
a) reducerea, suplimentarea numărului de curse de pe un traseu existent, numai cu acordul celorlalţi operatori de transport deţinători ai licenţelor de traseu pe acel segment de traseu;
b) eliminarea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări;
c) înlocuirea de autogări;
d) modificarea capacităţii de transport;
e) modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa;
Art. 62. - Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se fac de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., după atribuirea cursei/traseului prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.
Art. 63. - În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit o cursă nu se prezintă la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, cursa respectivă va fi atribuită următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire.
Art. 64. - (2) În cazul traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia.
(3) În cazul curselor/traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean, perioada de valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia.
Art. 65. - (1) Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare.
(2) Licenţa de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.
Art. 66. - Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea însoţită de licenţa de traseu şi de graficul de circulaţie aferent vor fi depuse la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Art. 67. - (1) Cursele la care au renunţat operatorii de transport rutier sau în cazul cărora măsura de retragere a licenţei de traseu a rămas definitivă vor fi atribuite conform calendarului stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă, acesta va fi depunctat la următoarele şedinţe de atribuire a cursei respective, conform anexei nr. 18 .
(3) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire a cursei respective.
V.3.1.2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale
Art. 68. - (1) Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza licenţei de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2) În sensul alin. (1), licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.
Art. 69. - Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de învăţământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:
a) angajaţi transportaţi între domiciliu şi locul de muncă;
b) elevii şi studenţii transportaţi spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;
c) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară.
Art. 70. - Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:
a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;
b) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;
d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau leasing;
e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
Art. 71. - (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane în trafic interjudeţean, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., o cerere, însoţită de următoarele:
a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;
b) copiile conforme ale licenţei comunitare într-un număr egal cu cel al autobuzelor prezentate în listă;
c) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă angajaţii pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;
d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;
e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.
(2) Pe cererea prevăzută la alin. (1) operatorul de transport rutier îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei de traseu, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Art. 72. - În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să elibereze licenţa de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.
Art. 73. - (1) Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.
(2) În cazul transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi staţiile publice, dar trebuie să se asigure condiţii de siguranţă pentru persoanele transportate.
(3) Licenţa de traseu se eliberează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 1 an, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
(4) Modelul licenţei de traseu pentru transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme metodologice.
(5) Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului şi este însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie aferent.
(6) Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu cuprinde:
a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;
b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele în care se efectuează transportul.
(7) Modelul graficului de circulaţie al licenţei de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean este prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.
(8) Licenţa de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă.
Art. 74. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în următoarele condiţii:
a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenţei comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;
b) dacă un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, precum şi dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.
V.3.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale
Art. 75. - (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport.
(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înţelege documentul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.
(3) Documentul de control este format din foi de parcurs detaşabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25.
(4) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.
(5) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detaşează din documentul de control imediat după completare şi se păstrează la bordul autovehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit.
(6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul prevăzut la alin. (3) ţinut la sediul operatorului de transport rutier.
Art. 76. - În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acesta trebuie sa conţină cel puţin următoarele date:
a) denumirea beneficiarului;
b) codul unic de înregistrare;
c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);
d) traseul;
e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;
f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv.
Art. 77. - Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:
a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autovehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;
c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
Art. 78. - (1) Documentul de control se eliberează la cerere de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
(2) Documentul de control utilizat de către operatorul de transport rutier este nominal, nefiind transmisibil.
Art. 79. - Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale îmbarcarea respectiv debarcarea persoanelor se face numai în punctele menţionate în comandă sau contract.
ANEXA Nr. 17
(Prima pagină)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Operator de transport rutier,
............................................
GRAFICUL DE CIRCULAŢIE
al licenţei de traseu
Seria ....... Nr. .........
A. Denumirea traseului: ......................................................
Codul traseului: ...................................................................
DUS Km Nr.
staţie
Denumirea staţiei ÎNTORS
Ora de plecare Ora de plecare
C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn
Emitent,
..............

(A doua pagină)
B. Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie:
1. Zilele în care circulă:
2. Numărul de autovehicule necesare:
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:
4. Numărul de şoferi necesar:
C. Contractele pentru utilizarea autogărilor/staţiilor:
Nr.
crt.
Autogara (staţie) Nr./data contract Valabil până la ....
Operator de transport rutier,
............................................
(semnătura şi ştampila)
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
.....................................................
(semnătura şi ştampila)
Data emiterii ...................
ANEXA Nr. 18
CRITERIILE DE EVALUARE
a operatorului de transport şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor/curselor interjudeţene
1. Vechimea parcului de vehicule:
- Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 20 puncte;
- AF = AA - 1 - 20 puncte;
- AF = AA - 2 - 19 puncte;
- AF = AA - 3 - 18 puncte;
- AF = AA - 4 - 17 puncte;
- AF = AA - 5 - 16 puncte;
- AF = AA - 6 - 15 puncte;
- AF = AA - 7 - 14 puncte;
- AF = AA - 8 - 13 puncte;
- AF = AA - 9 - 12 puncte;
- AF = AA - 10 - 11 puncte;
- AF = AA - 11 - 10 puncte;
- AF = AA - 12 - 9 puncte;
- AF = AA - 13 - 8 puncte;
- AF = AA - 14 - 7 puncte;
- AF = AA - 15 - 5 puncte;
- AF = AA - 16 - 0 puncte.
2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordă 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.
Vehiculele deţinute cu contract de închiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean.
3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:
- categoria I - 14 puncte;
- categoria a II-a - 12 puncte;
- categoria a III-a - 9 puncte;
- categoria a IV-a - 5 puncte.
Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor/curselor cuprinse în programul de transport interjudeţean.
4. Vechimea neîntreruptă pe traseu:
- 8 ani sau mai mult - 12 puncte;
- 7 ani - 11 puncte;
- 6 ani - 10 puncte;
- 5 ani - 8 puncte;
- 4 ani - 6 puncte;
- 3 ani - 4 puncte;
- 2 ani - 2 puncte;
- 1 an, mai mult de 6 luni - 1 punct.
5. Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat - 5 puncte.
6. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de 10 puncte în cazul în care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu un număr de 2 puncte pentru fiecare licenţă de traseu eliberată în vederea efectuării de transport de persoane prin servicii regulate şi retrasă în ultimii 5 ani pe traseul respectiv, numai în situaţia în care măsura de retragere respectivă este definitivă.
8. În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă/traseu, este depunctat cu un punct.
9. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor interjudeţene, în cazul în care înregistrează obligaţii restante la bugetul centralizat al statului, conform certificatului de atestare fiscală.
ANEXA Nr. 19
METODOLOGIA DE PUNCTARE
privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport
1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare se stabilesc raportat la data de referinţă care reprezintă ultima zi din anul anterior anului atribuirii.
2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.
3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.
4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.
5. La punctul 4 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte astfel: se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv până la data de referinţă.
6. La criteriul nr. 5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei; punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.
7. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 18 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scade, după caz, punctajul aferent criteriilor 6, 7 şi 8 din anexa nr. 18 la normele metodologice.
8. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local şi/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor/curselor interjudeţene.
9. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 18 la normele metodologice, iar în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 18 la normele metodologice. În cazul în care egalitatea se menţine în continuare, licenţa de traseu se acordă în mod echitabil solicitanţilor.

   1.2.2. Transportul rutier internaţional contra cost de persoane
   Art. 44. - (1) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, a celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în domeniu, precum şi a prezentei ordonanţe.
   (2) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane între România şi statele din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza prevederilor prezentei ordonanţe şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
   (3) Serviciile regulate şi serviciile regulate speciale contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în acestea, eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, după caz.
   (4) Serviciile regulate contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniunii Europene se pot efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă.
   (5) În cazul efectuării transportului rutier internaţional de persoane între România şi un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza prevederilor legislaţiei Uniunii Europene, ale acordurilor şi convenţiilor la care România şi statul tranzitat sunt părţi.
   (6) În cazul efectuării transportului rutier internaţional de persoane între un stat membru al Uniunii Europene şi un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza prevederilor acordurilor şi convenţiilor la care România şi statul din afara Uniunii Europene, respectiv România şi statul din Uniunea Europeană sunt părţi.
   (7) În cazul efectuării transportului rutier internaţional de persoane între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza prevederilor acordurilor şi convenţiilor la care România şi cele două state sunt părţi.
   (8) Modul de eliberare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport în vederea obţinerii documentului de transport vor fi stabilite prin norme de autoritatea competentă.
   Art. 45. - (1) Transportul rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale contra cost cu autocarul şi autobuzul între România şi un alt stat membru al Uniunii Europene se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
   (2) Transportul rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă.
   (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale contra cost se efectuează numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.
   Art. 46. - În cadrul transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat de către operatorul de transport rutier român pe baza autorizaţiei de transport internaţional este interzisă îmbarcarea persoanelor în vederea transportului acestora între două localităţi de pe teritoriul României, ca serviciu internaţional de transport persoane.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
Subsecţiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane
Art. 82. - Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi autorizaţia/autorizaţiile de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.
Art. 83. - Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:
d) servicii regulate;
e) servicii regulate speciale;
f) servicii ocazionale.
V.4.1.1. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate
Art. 84. - (1) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza autorizaţiei de transport internaţional însoţită de graficele de circulaţie.
(2) În sensul alin. (1), autorizaţia de transport internaţional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin serviciile regulate.
(3) În calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Direcţia Generală de Reglementări în Transporturi emite autorizaţii de transport internaţional şi copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.
(4) Autorizaţia de transport internaţional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanţi ori prin asociere cu alţi operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate şi pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.
(5) Autorizaţia de transport internaţional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanţi sau a operatorilor de transport rutier asociaţi şi va fi însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie la efectuarea serviciului respectiv.
(6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizaţiei de transport international care sa permita efectuarea, în condiţii optime, a serviciului, potrivit graficului de circulaţie aprobat.
(7) În cazul operatorilor de transport rutier asociati, în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizaţia este acordată operatorului de transport rutier care conduce operaţiunea, urmând ca celorlalţi operatori de transport rutier din cadrul asociaţiei să le fie distribuite un numar de copii conforme ale autorizaţiei, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.
(8) În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanţi, în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizaţia şi copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operaţiunea, urmând ca acesta sa distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanţi un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.
(9) Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiilor de transport internaţional este de 5 ani.
(10) Modelul autorizaţiei de transport internaţional este prevăzut în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.
(11) Modelul copiei conforme a autorizaţiei de transport internaţional este prevăzut în anexa nr. 24 la prezentele norme metodologice.
Art. 85. - (1) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizaţiei de transport internaţional emisă de statul capat de traseu sau de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate între România şi statul capăt de traseu precum şi între România şi statul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.
(2) Pentru traseul serviciului regulat respectiv situat pe teritoriul României, Directia Generală Reglementări în Transporturi va elibera:
a) operatorului de transport rutier străin, partener al operatorului de transport rutier român, autorizaţia de transport internaţional, prevăzută în anexa nr. 25 la prezentele norme metodologice.
b) operatorului de transport rutier român, pentru traseul situat pe teritoriul României, autorizaţia prevăzută în anexa nr. 26 la prezentele norme metodologice, care reprezintă documentul de transport.
(3) În cazul autorizaţiei la care se face referire la alin. (1), utilizarea acesteia de catre o asociaţie a operatorilor de transport rutier se face numai în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul căruia se găseşte capatul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.
(4) Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiilor de transport internaţional este de 5 ani.
(5) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit este prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme metodologice.
Art. 86. - Autorizaţia de transport internaţional expiră în următoarele cazuri:
a) la sfârşitul perioadei de valabilitate;
b) după 3 luni de la primirea, de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenţia de a nu mai efectua serviciul respectiv;
c) după 1 lună de la primirea, de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenţia de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piaţa transportului rutier de persoane.
Art. 87. - (1) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi de efectuare a transportului rutier internaţional contra cost de persoane, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, acordurile şi convenţiile internaţionale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizaţiei de transport internaţional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de eliberare al cărei model este prevăzut astfel:
i) în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate operate între statele membre ale Uniunii Europene;
ii) în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găseşte pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;
b) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;
c) schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto;
e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internaţional încheiat cu partenerul străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va prezenta în limba română şi în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin;
f) grila cu tarifele practicate;
g) copia licentei comunitare;
h) copii conforme ale licentei comunitare corespunzatoare numarului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.
(2) În cazul in care serviciul se efectuează printr-un subcontractant/asociat, cererea va fi însoţită de copia licenţei comunitare a subcontractantului precum şi de copii conforme ale acesteia.
(3) Direcţia Generala Reglementări în Transporturi poate solicita şi alte documente relevante pentru analiza cererii de autorizare.
(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi f) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia Generala Reglementări în Transporturi.
Art. 88. - În termen de maxim 4 luni de la data depunerii dosarului, Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va transmite solicitantului decizia privitoare la cererea respectivă.
Art. 89. - (1) Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Regulamentului (CE) 1073/2009, în condiţiile prevăzute de acesta.
(2) Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate între România şi un stat din afara Uniunii Europene în condiţiile neîndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.
Art. 90. - (1) Cererile de reînnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Regulamentului (CE) 1073/2009, vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate conform prevederilor respectivului Regulament.
(2) Cererile de reînnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care fac obiectul unor acorduri şi convenţii internaţionale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate conform prevederilor respectivelor acorduri şi convenţii.
(3) Autorizaţiile de transport internaţional modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizaţii de transport internaţional.
Art. 91. - (1) Graficul de circulaţie aferent unui traseu în trafic internaţional poate să prevadă mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificaţii ale traseului respectiv, menţionate corespunzător în graficul de circulaţie.
(2) Transportul de persoane pe aceste ramificaţii se consideră ca fiind o continuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional.
(3) Aceste ramificaţii ale traseului se execută cu vehicule care deţin la bord autorizaţia de transport internaţional.
Art. 92. - Autorizaţiile de transport internaţional utilizate de operatorii de transport rutier pe teritoriul României sunt valabile numai în original.
V.4.1.2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional
Art. 93. - (1) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza contractului încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier, acesta reprezentând documentul de control.
(2) La bordul autobuzului, pe toată durata transportului, se va afla contractul respectiv sau o copie conformă a acestui contract.
(3) Contractul menţionat la alin. (2) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) numele organizatorului transportului şi numele operatorului de transport rutier;
b) locul de îmbarcare şi locul de debarcare a persoanelor transportate;
c) categoria persoanelor transportate;
d) data începerii serviciului respectiv şi eventual data limită de efectuare a acestui serviciu;
e) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.
(3) Modelul cererii pentru transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene este prevăzută în anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice.
Art. 94. - În cazul în care serviciul regulat special de transport persoane contra cost nu se efectuează pe baza contractului prevăzut la alin. (2), acest serviciu se va efectua numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional prevăzută la art. 84 alin. (1).
Art. 95. - (1) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizaţiilor de transport internaţional emise de statele capat de traseu şi de statul de tranzitare, în cazul in care traseul serviciului respectiv necesita tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene.
(2) În sensul alin. (1), autorizaţia de transport internaţional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale..
(3) Pentru serviciul respectiv, Directia Generala Reglementari în Transporturi va solicita autorităţilor competente din statul în care se găseşte celălalt capăt de traseu precum şi autorităţilor competente ale statelor tranzitate, daca este cazul, acordarea autorizării convenite pentru derularea acestor servicii.
(4) În cazul în care serviciul respectiv se efectuează cu tranzitarea unui stat membru al Uniunii Europene, tranzitul respectiv se efectuează pe baza documentului de control menţionat la art. 93 alin. (1).
Art. 96. - (1) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi efectuare a transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizaţiei de transport internaţional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice;
b) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;
c) schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto;
e) contractul prevăzut la art.93 alin. (2);
f) copia licentei comunitare;
g) copii conforme ale licenţei comunitare corespunzatoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia Generală Reglementări în Transporturi.
Art. 97. - (1) Direcţia Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitări în vederea autorizării acestui serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1073/2009 sau ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate între România şi statele din afara Uniunii Europene, după caz.
(2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorităţile competente ale statelor de autorizare, în termenele prevăzute în Regulamentul 1073/2009 sau în acordurile şi convenţiile internaţionale încheiate între România şi celelalte state, după caz.
Art. 98. - (1) Dosarul depus la Direcţia Generala Reglementări în Transporturi în vederea autorizării efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene, se respinge în următoarele cazuri:
a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze şi copii conforme ale licenţei comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;
b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislaţia naţională sau internaţională privind transportul rutier şi în special condiţiile şi cerinţele privind autorizaţiile pentru serviciile de transport rutier internaţional contra cost de persoane sau a comis încălcări foarte grave/grave ale legislaţiei privind siguranţa rutieră, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor şi perioadelor de odihnă şi de conducere ale conducătorilor auto;
c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România şi statele pe teritoriul cărora se află traseul.
(2) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acesteia.
Art. 99. - (1) După obţinerea autorizaţiilor de transport internaţional de la statul din afara Uniunii Europene unde este situat celălalt capăt de traseu, precum şi a autorizaţiilor de la statele tranzitate, Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va elibera aceste autorizaţii operatorului de transport rutier român.
(2) Concomitent cu autorizaţiile de transport internaţional prevăzute la alin. (1), Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va elibera operatorului de transport rutier român şi autorizaţia de transport internaţional pentru traseul serviciului regulat special respectiv situat pe teritoriul României, prevăzută la art.85 alin. (2) lit.b).
(3) Autorizaţia de transport internaţional de persoane prin servicii regulate speciale se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani.
(4) Autorizaţia este nominală, nu este transmisibilă şi va fi însoţită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulaţie al acesteia în original.
Art. 100. - (1) Cererile de reînnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizaţiei vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate cu acceptul autorităţilor competente care au emis respectivele autorizaţii de transport internaţional.
(2) Cererile de reînnoire/modificare a autorizaţiilor de transport internaţional vor fi soluţionate cu respectarea prevederilor art. 96.
(3) Autorizaţiile de transport internaţional modificate se eliberează operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizaţii de transport internaţional.
V.4.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional
Art. 101. - (1) Pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier român are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare, precum şi documentul de transport.
(2) În sensul alin. (1), prin document de transport se înţelege, după caz:
a) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;
b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene;
c) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat;
d) documentul de control prevăzut de acordurile şi convenţiile internaţionale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.
(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va afişa pe pagina proprie de internet lista ţărilor semnatare ale Acordului INTERBUS.
(4) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:
a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;
b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;
c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
Art. 102. - (1) Documentele de control prevăzute la art. 101 alin. (2) lit.a) şi b) se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cerere, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
(2) Autorizaţiile pentru serviciile ocazionale neliberalizate prevăzute la art.101 alin. (2) lit.c) pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului INTERBUS cât şi pe teritoriul statelor unde s-au convenit astfel de autorizaţii, în conformitate cu prevederile acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, se eliberează de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi.
Art. 103. - În situaţia în care operatorul de transport rutier va efectua excursii locale în cadrul unui serviciu internaţional ocazional de transport persoane, acesta va completa corespunzător documentul de control.
Art. 104. - (1) Autorizaţia de transport internaţional având România ca ţară de tranzit sau destinaţie, necesare efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier străini având sediul în statele din afara Uniunii Europene, se acordă în condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi.
(2) Autorizaţia de transport internaţional prevăzute la alin. (1) trebuie să se afle la bordul autobuzului pe toată durata efectuării transportului, fiind valabilă numai în original.
(3) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice.
(4) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme.
(5) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de destinaţie, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentele norme.
(6) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de destinaţie, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 34 la prezentele norme.
(7) Modelul autorizaţiei pentru derularea unui serviciu ocazional neliberalizat, valabilă în traficul direct şi tranzit pe teritoriul României, pentru statele din afara Uniunii Europene cu care s-au protocolat astfel de autorizaţii este prevăzut în anexa nr. 35 la prezentele norme.
V.4.1.4. Transportul rutier contra cost de persoane in regim de cabotaj
Art. 105. - (1) Operaţunile de transport rutier contra cost în regim de cabotaj autorizate pe teritoriul României sunt prevăzute la art. 15 din Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
(2) În cazul operaţiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor regulate speciale, suplimentar faţă de documentul de control prevăzut la art. 93 alin. (1), în scopul evidenţei lunare a acestor operaţiuni, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).
(3) În cazul operaţiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale, se completează documentul de control prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. a).
Art. 106. - (1) Documentul de control prevăzut la art. 105 alin. (2) şi (3) se eliberează operatorului de transport rutier de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
(2) Originalul documentelor completate şi utilizate se înapoiază de către operatorul de transport rutier Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, în termen de 30 de zile de la utilizarea acestora.
Art. 107. - Operaţiunile de transport rutier contra cost de în regim de cabotaj pe teritoriul statelor din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, nu prevăd altfel.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 23
(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
pentru un serviciu regulat(2)/pentru un serviciu regulat special ne-liberalizat
cu autocarul sau autobuzul între statele membre în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92
Pentru .....................................................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
Adresa:..................................................... Tel. şi fax:.......................................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractanţii.
(1) ....................................................................................................................
(2) ....................................................................................................................
(3) ....................................................................................................
(4) ....................................................................................................
(5) ....................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei .........................................................................
...................................................
(Localitatea şi data eliberării)
...................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
1 (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica Cehă, (D), Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P), Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (UK) Marea Britanie.
2 Ştergeţi după caz.
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
1. Traseu autorizat:
a) Locul de plecare ...................................................................................................................
b) Locul de destinaţie ...............................................................................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de urcare şi coborâre .............................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului: ...............................................................................................
3. Frecvenţa serviciului: ...................................................................................................................
4. Grafic de circulaţie: .....................................................................................................................
5. Serviciu regulat special:
- Categoria de pasageri: ..........................................................................................................
6. Alte condiţii sau prevederi speciale:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(A treia pagină a autorizaţiei nr. ....)
Aviz important
1. Această autorizaţie este valabilă pentru întreaga cursă. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
2. Autorizaţia sau copia conformă eliberată de autoritatea emitentă va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
3. O copie conformă a licenţei Comunitare (3) va fi păstrată la bordul vehiculului.
(3) Copia conformă a licenţei Comunitare reprezintă copia conformă a Licenţei pentru transportul internaţional public de călători cu autocarul sau autobuzul eliberată potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, aşa cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 11/98.
ANEXA Nr. 24
(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
Copie conformă nr..................
pentru un serviciu regulat (2)/pentru un serviciu regulat special ne-liberalizat
cu autocarul sau autobuzul între Statele Membre în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92
Pentru ...............................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
Adresa: .............................................................. Tel. şi fax: .......................................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractanţii.
(1) ....................................................................................................
(2) ....................................................................................................
(3 ) ........................................................................................................................................................................................................................
(4 ) ....................................................................................................
(5 ) ....................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei .........................................................................
...................................................
(Localitatea şi data eliberării)
...................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
1 (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica Cehă, (D), Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P), Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (UK) Marea Britanie.
2 Ştergeţi după caz.
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
1. Traseu autorizat:
a) Locul de plecare ...................................................................................................................
b) Locul de destinaţie ...............................................................................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de urcare şi coborâre ....................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului: ...............................................................................................
....................................................................................................
3. Frecvenţa serviciului: ...................................................................................................................
4. Grafic de circulaţie: .....................................................................................................................
5. Serviciu regulat special:
- Categoria de pasageri: ..........................................................................................................
6. Alte condiţii sau prevederi speciale: ..............................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
..............................................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(3) Copia conformă a licenţei Comunitare reprezintă copia conformă a Licenţei pentru transportul internaţional public de călători cu autocarul sau autobuzul eliberată potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992, aşa cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 11/98.
(A treia pagină a autorizaţiei nr. ..............)
Aviz important
1. Această autorizaţie este valabilă pentru întreaga cursă. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
2. Autorizaţia sau copia conformă eliberată de autoritatea emitentă va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
3. 0 copie conformă a licenţei Comunitare(3) va fi păstrată la bordul vehiculului.
ANEXA Nr. 25
(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
pentru un serviciu regulat (1)/pentru un serviciu regulat special/pentru un serviciu ocazional ne-liberalizat
Pentru (To) ....................................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
(Surname, first name or trade name of carrier or of managing carrier in the case of an association of undertakings (pool))
Adresa (Address): ..................................................... Tel. şi fax (Tel/Fax): ......................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractorii
(Name, address, telephone and fax numbers of associates or members of the association of undertakings (pool))
(1) .......................................................................................................................
(2) .......................................................................................................................
(3) .......................................................................................................................
(4) .......................................................................................................................
(5) ...........................................................................................................................................................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
(List attached, if appropriate)
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei .........................................................................
(Expiry date of authorization)
...................................................
(Localitatea şi data eliberării)
(Place and date of issue)
...................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente) (Signature and stamp of the issuing authority)
1 Ştergeţi după caz
(Delete as appropriate)
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
(Second page of authorization no ......)
1. Traseu autorizat (Authorized route):
a) Locul de plecare (Place of departure of service) ..................................................................................
b) LoCul de destina-ţie (Place of destination of service) .............................................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de urcare şi coborâre (Principal itinerary, with
passenger pick-up and set-down points underlined): .....................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului (Periods of operation): ....................................................................
3. Frecvenţa serviciului (Frequency): ...................................................................................................
4. Grafic de circulaţie (Timetable): ........................................................................................................
5. Serviciu regulat special (Special regular service):
- Categoria de pasageri (Category of passengers): .............................................................................
6. Alte condiţii sau prevederi speciale (Other conditions or specific points):
...................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(Stamp of authority issuing the authorization)
(A treia pagină a autorizaţiei)
(Second page of authorization no ......)
Aviz important
(Important notice)
1. Această autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se desfaşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
(This authorization is valid for the part of the journey on the territory of Romania. It may not be used except by a party whose name is indicated thereon)
2. Autorizaţia sau copia conformă eliberată de autoritatea emitentă va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
(This authorization or a true copy certified by the issuing authority shall be kept on the vehicle for the duration of the journey and shall be presented to enforcement officials on request)
3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor afla la bordul vehiculului.
(All other document provided for in bilateral agreements shall be present on board the vehicle)
ANEXA Nr. 26
(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
pentru un serviciu regulat (1)/pentru un serviciu regulat special/
Pentru ...........................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
Adresa: ........................................................ Tel. şi fax : ..........................................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractorii
(1) ...........................................................................................................................................
(2) ...........................................................................................................................................
(3) ...........................................................................................................................................
(4) ...........................................................................................................................................
(5) ...........................................................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei
.................................................
(Localitatea şi data eliberării)
.................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
1 Ştergeţi după caz
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
1. Traseu autorizat:
a) Locul de plecare ..................................................................................................................
b) Locul de destinaţie ...............................................................................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de urcare şi coborâre: ..............
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului: ..........................................................................................
3. Frecvenţa serviciului: ..............................................................................................................
4. Grafic de circulaţie: .....................................................................................................................
5. Serviciu regulat special:
- Categoria de pasageri: .........................................................................................................
6. Alte condiţii sau prevederi speciale:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(A treia pagină a autorizaţiei)
Aviz important
(Important notice)
1. Această autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se desfăşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
2. Autorizaţia sau copia conformă eliberată de autoritatea emitentă va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor afla la bordul vehiculului.
ANEXA Nr. 27
(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA DE TRANZIT Nr. .............
pentru un serviciu regulat(1)/pentru un serviciu regulat special/pentru un serviciu ocazional ne-liberalizat
Pentru (To) ...................................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
(Surname, first name or trade name of carrier or of managing carrier in the case of an association of undertakings (pool))
Adresa (Address): ................................................. Tel. şi fax (Tel./Fax): .................................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractorii
(Name, address, telephone and fax numbers of associates or members of the association of undertakings (pool))
(1) ...................................................................................................................................................
(2) ...................................................................................................................................................
(3) ...................................................................................................................................................
(4) ...................................................................................................................................................
(5) ...................................................................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
(List attached, if appropriate)
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei .................................................
(Expiry date of authorization)
.................................................
(Localitatea şi data eliberării)
(Place and date of issue)
.................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(Signature and stamp of the issuing authority)
1 Ştergeţi după caz
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
(Second page of authorization no ......)
1. Traseu autorizat (Authorized route):
a) Locul de plecare (Place of departure of service) ..................................................................................
b) Locul de destinaţie (Place of destination of service) .............................................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de urcare şi coborâre (Principal itinerary, with passenger pick-up and set-down points underlined) : .................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului (Periods of operation): .................................................
...................................................................................................................................................
3. Frecvenţa serviciului (Frequency): .................................................
4. Grafic de circulaţie (Timetable): .................................................
5. Serviciu regulat special (Special regular service):
- Categoria de pasageri (Category of passengers): .................................................
6. Alte condiţii sau prevederi speciale (Other conditions or specific points) :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(Stamp of authority issuing the authorization)
(A treia pagină a autorizaţiei)
(Second page of authorization no ...)
Aviz important
(Important notice)
1. Această autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se desfăşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
(This authorization is valid for the part of the journey on the territory of Romania. It may not be used except by a party whose name is indicated thereon)
2. Autorizaţia sau copia conformă eliberată de autoritatea emitentă va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
(This authorization or a true copy certified by the issuing authority shall be kept on the vehicle for the duration of the journey and shall be presented to enforcement officials on request)
3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor afla la bordul vehiculului.
(All other document provided for in bilateral agreements shall be present on board the vehicle)
4. Această autorizaţie nu este transferabilă şi este valabilă numai pentru vehiculele ce aparţin operatorilor nominalizaţi în cuprinsul ei.
(This authorization is not transferable and is valid only for vehicles of the operators whose names are indicated thereon)
5. Pe teritoriul României este interzisă îmbarcarea/debarcarea pasagerilor.
(It is strictly forbidden to pick-up or set-down passengers on the Romanian territory)
6. Titularul autorizaţiei are obligaţia de a respecta, pe teritoriul României, prevederile legale şi reglementările în vigoare.
(The holder of this authorization must comply with the laws and regulations in force on the Romanian territory)

ANEXA Nr 28
(Hârtie albă - dimensiune DIN A4)
(Prima pagină a cererii)
Cerere(1)
de a începe un serviciu regulat [ ]
de a începe un serviciu regulat special(2) [ ]
de reînnoire a autorizaţiei pentru un serviciu [ ]
desfăşurat cu autocarul şi autobuzul între statele membre în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 684/92
Către .................................................................................................................
(Autoritatea Competentă)
Adresa: .............................................................. Tel. şi fax: .......................................................
1. Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. Serviciu operat de către(1)
Un operator [ ] Ca membru al unei asociaţii de operatori [ ] Ca sub-contractant [ ]
3. Numele şi adresa operatorilor asociaţi sau sub-contractanţilor(3) (4).
3.1 ......................................................................Tel.: .......................................
3.2 ......................................................................Tel.: .......................................
3.3 ......................................................................Tel.: .......................................
3.4 ......................................................................Tel.: .......................................
(1) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.
(2) Servicii regulate speciale efectúale fără un contract între organizator şi operator.
(3) Indicaţi în fiecare situaţie dacă este implicat un membru al unei asociaţii sau un sub-contractant.
(4) Dacă este necesar ataşaţi lista completă.
(A doua pagină a cererii)
4. În cazul unui serviciu regulat special: ............................................................................................................
Categoria de pasageri: ............................................................................................................................................................................................................................
5. Perioada de valabilitate a autorizaţiei solicitată sau data până la care se va desfăşură serviciul:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6. Itinerariul principal al serviciului (subliniaţi punctele de îmbarcare/debarcare a pasagerilor)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7. Perioada de operare a serviciului
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8. Frecvenţa (zilnic, săptămânal, etc.): .....................................................................
9. Tarife: ............................................Anexa ataşată.
10. Ataşaţi graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării prevederilor legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere şi odihnă ale conducătorilor auto.
11. Numărul de autorizaţii sau de copii ale autorizaţiei solicitate(1)
..................................................................................................................................................................
12. Orice alte informaţii suplimentare (numărul de vehicule propus pentru efectuarea curselor, staţiile de îmbarcare/debarcare - adresa, etc.)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
13. ......................................................
(Localitatea şi data eliberării)
......................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(A treia pagină a cererii)
Aviz important
1. Următoarele documente trebuie să fie anexate cererii, după caz:
(a) graficul de circulaţie;
(b) tarifele practicate;
(c) copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier public de persoane în trafic internaţional, prevăzută de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92;
(d) informaţii cu privire la tipul şi volumul serviciului pe care solicitantul îl va furniza în cazul unui serviciu nou, sau care a fost furnizat de solicitant în cazul reînnoirii unei autorizaţii;
(e) o hartă la o scară potrivită pe care să fie marcat traseul şi punctele de îmbarcare/debarcare a pasagerilor;
(f) graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării prevederilor legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere şi odihnă ale conducătorilor auto.
2. Solicitanţii vor prezenta orice alte informaţii suplimentare pe care le consideră relevante în sprijinul cererii lor sau care sunt solicitate de autoritatea emitentă.
3. Articolul 4 (4) al Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 prevede că următoarele tipuri de operaţiuni fac obiectul autorizării:
(a) servicii regulate, servicii de transport rutier public care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciul regulat este accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de eventuale modificare ale condiţiilor de operare a serviciului.
(b) servicii regulate speciale efectuate fără un contract între organizator şi operatorul de transport. Servicii de transport de persoane, oricare ar fi organizatorul acestora, prin care se asigură transportul doar pentru anumite categorii determinate de persoane, în măsura în care sunt operate conform condiţiilor specificate la pct. 1.1 al art. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92, vor fi considerate ca fiind servicii regulate. Aceste servicii sunt numite în continuare "servicii regulate speciale".
Serviciile regulate speciale includ în special:
a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;
c) transportul militarilor şi familiilor acestora între domiciliu şi unitatea militară.
Faptul că serviciul regulat special poate fi adaptat la nevoile utilizatorilor nu modifică caracterul său de serviciu regulat special.
4. Cererea va fi înaintată autorităţii competente a statului membru de unde începe serviciul, şi anume unul din capetele de traseu.
5. Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiei este de cinci ani.
ANEXA Nr. 29
(Hârtie albă - dimensiune DIN A4)
(Prima pagină a cererii)
Cerere (1)
de a începe un serviciu regulat [ ]
de a începe un serviciu regulat special(2) [ ]
de reînnoire a autorizaţiei pentru un serviciu [ ]
desfăşurat cu autocarul şi autobuzul între România şi un stat din afara Uniunii Europene
Către .................................................................................................................
(Autoritatea Competentă)
Adresa: .............................................................. Tel. şi fax: .......................................................
1. Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Serviciu operat de către(1)
Un operator [ ] Ca membru al unei asociaţii de operatori [ ] Ca sub-contractant [ ]
3. Numele şi adresa operatorilor asociaţi sau sub-contractanţilor (3) (4).
3.1 ......................................................................Tel.: .......................................
3.2 ......................................................................Tel.: .......................................
3.3 ......................................................................Tel.: .......................................
3.4 ......................................................................Tel.: .......................................
(1) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.
(2) Servicii regulate speciale efectuale fără un contract între organizator şi operator.
(3) Indicaţi în fiecare situaţie dacă este implicat un membru al unei asociaţii sau un sub-contractant.
(4) Dacă este necesar ataşaţi lista completă.
(A doua pagină a cererii de autorizare sau de reînnoire a autorizaţiei)
4. În cazul unui serviciu regulat special:
Categoria de pasageri: ................................................................................................................
5. Perioada de valabilitate a autorizaţiei solicitată sau data până la care se va desfăşura serviciul:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Itinerariul principal al serviciului (subliniaţi punctele de îmbarcare/debarcare a pasagerilor)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Perioada de operare a serviciului
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Frecvenţa (zilnic, săptămânal, etc.): .....................................................................
9. Tarife: ............................................Anexa ataşată.
10. Ataşaţi graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării prevederilor legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere şi odihnă ale conducătorilor auto.
11. Numărul de autorizaţii sau de copii ale autorizaţiei solicitate (1)
..........................................................................................................................................
12. Orice alte informaţii suplimentare (numărul de vehicule propus pentru efectuarea curselor, staţiile de îmbarcare/debarcare - adresa, etc.)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
13. ..............................................
(Localitatea şi data eliberării)
..............................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(A treia pagină a cererii)
Aviz important
1. Următoarele documente trebuie să fie anexate cererii:
(a) graficul de circulaţie;
(b) tarifele practicate;
(c) copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost;
(d) informaţii cu privire la tipul şi volumul serviciului pe care solicitantul îl va furniza în cazul unui serviciu nou, sau care a fost furnizat de solicitant în cazul reînnoirii unei autorizaţii;
(e) o hartă la o scară potrivită pe care să fie marcat traseul şi punctele de îmbarcare/debarcare a pasagerilor;
(f) graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării prevederilor legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere şi odihnă ale conducătorilor auto.
2. Solicitanţii vor prezenta orice alte informaţii suplimentare pe care le consideră relevante în sprijinul cererii lor sau care sunt solicitate de autoritatea emitentă.
3. Operaţiunile care fac obiectul autorizării sunt prevăzute de acordurile rutiere bilaterale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene capăt de traseu sau cu satul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.
În general, aceasta se refera la:
(a) servicii regulate, servicii de transport rutier public care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciul regulat este accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de eventuale modificare ale condiţiilor de operare a serviciului.
(b) servicii regulate speciale, servicii de transport de persoane, oricare ar fi organizatorul acestora, prin care se asigură transportul doar pentru anumite categorii determinate de persoane.
Serviciile regulate speciale includ în special:
a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;
Faptul că serviciul regulat special poate fi adaptat la nevoile utilizatorilor nu modifică caracterul său de serviciu regulat special.
4. Serviciile regulate şi serviciile regulate speciale contra cost de transport rutier de persoane pe un traseu internaţional între România şi un stat din afara Uniuni Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în acestea, eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, după caz.
Utilizarea autorizaţiei de transport international de catre o asociaţie a operatorilor de transport se face în conformitate cu prevederile acordurilor rutiere bilaterale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul căruia se găseşte capătul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.
5. Cererea va fi înaintată autorităţii competente a statul din afara Uniunii Europene capăt de traseu.
6. Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiei este convenită bilateral cu autorităţile statului din afara Uniuni Europene capăt de traseu dar nu poate depăşi cinci ani.
ANEXA Nr. 30
(Hârtie albă - dimensiunea A4 cu elemente de siguranţă)
RO(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
1 (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica Cehă, (D), Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (I) ItaJia, (IRL) Irlanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, (NL) Olanda, (P), Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (SE) Suedia, (SIC) Slovacia, (SLO) Slovenia, (UK) Marea Britanie.
Document de control nr. .............
de foi de parcurs pentru:
a) servicii internaţionale ocazionale cu autocarul sau autobuzul între Statele Membre, eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 684/92/
b) servicii ocazionale cu autocarul sau autobuzul sub forma cabotajului efectuate într-un Stat Membru altul decât cel în care este stabilit operatorul de transport, eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 12/98
Pentru ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(Numele, prenumele sau denumirea operatorului)
........................................................................................................................................................................................
(Adresa completă, numărul de telefon şi numărul de fax)
..............................................
(Localitatea şi data eliberării)
..............................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(A doua pagină)
Aviz important
A. PREVEDERI GENERALE COMUNE SERVICIILOR OCAZIONALE INTERNAŢIONALE ŞI SERVICIILOR OCAZIONALE SUB FORMA CABOTAJULUI
1. Art. 11 alin. (1) şi art 4 alin. (1) ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 şi art. 6 alin. (1), (2) şi (3) ale Regulamentului (CE) nr. 12/98 prevăd că serviciile ocazionale trebuie să se desfăşoare în baza unui document de control - foaie de parcurs.
2. Prevederile menţionate în alineatul precedent definesc serviciile ocazionale ca servicii „care nu intră în definiţia serviciilor regulate, inclusiv serviciilor regulate speciale, şi a căror caracteristică principală este că transportă grupuri de pasageri constituite la iniţiativa unui beneficiar sau a operatorului însuşi”.
Servicii regulate sunt „acele servicii de transport rutier public care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciul regulat este accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă.
Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de eventuale modificări ale condiţiilor de operare a serviciului.
Serviciile de transport de persoane, oricare ar fi organizatorul acestora, prin care se asigură transportul doar pentru anumite categorii determinate de persoane, în măsura în care sunt operate conform condiţiilor specificate la punctul 1.1, vor fi considerate ca fiind servicii regulate. Aceste servicii poartă denumirea de „servicii regulate
Serviciile regulate speciale includ în special:
a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;
c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi unitatea militară.
Faptul că serviciul regulat special poate fi adaptat la nevoile utilitarilor nu modifică caracterul său de serviciu regulat special."
3. Foaia de parcurs este valabilă pentru întregul parcurs.
4. Licenţa comunitară şi foaia de parcurs dau dreptul operatorului de transport rutier să efectueze:
a) Servicii internaţionale ocazionale cu autocarul sau autobuzul între două sau mai multe State Membre;
b) Servicii ocazionale sub forma cabotajului efectuate într-un Stat Membru altul decât cel în care este stabilit operatorului de transport
5. Foaia de parcurs se va completa în două exemplare, fie de către operatorul de transport rutier, fie de către conducătorul auto, înainte de a începe operaţiunea de transport. Copia foii de parcurs va rămâne la sediul operatorului de transport. Conducătorul auto va păstra originalul la bordul vehiculului pe parcursul întregii călătorii şi îl va prezenta ori de câte ori este solicitat de un agent autorizat de control.
Conducătorul auto va returna foaia de parcurs operatorului la finalul cursei în cauză. Operatorul de transport rutier este responsabil cu păstrarea documentelor. Acestea vor fi completate lizibil şi inteligibil.
(A treia pagină)
B. PREVEDERI SPECIFICE SERVICIILOR INTERNAŢIONALE OCAZIONALE
1. Art. 2 alin. (3.1) paragraful 2 al Regulamentului (CEE) nr. 684/92 prevede că organizarea unor servicii paralele sau temporare, comparabile serviciilor regulate existente şi care deservesc aceeaşi public precum acestea din urmă, trebuie supusă autorizării.
2. În cazul serviciilor ocazionale în trafic internaţional, operatorii de transport rutier pot efectua curse locale într-un Stat Membru, altul decât cel în care îşi au reşedinţa. Astfel de curse locale sunt destinate exclusiv călătorilor nerezidenţi transportaţi anterior de către acelaşi operator de transport rutier în cadrul unui serviciu ocazional internaţional. Aceştia sunt transportaţi în acelaşi vehicul sau într-un vehicul aparţinând aceluiaşi operator sau grup de operatori.
3. În cazul unor curse locale, foaia de parcurs trebuie să fie completată înainte de plecarea vehiculului în cursa
4. În cazul unui serviciu ocazional în trafic internaţional efectuat de către un grup de operatori ce acţionează în contul aceluiaşi client şi putând să implice călători ce prind o legătură en route cu un alt operator al aceluiaşi grup, originalul foii de parcurs trebuie păstrat în vehiculul care efectuează serviciul. Câte o copie a foii de parcurs trebuie păstrată la sediul fiecărui operator de transport rutier implicat.
C. PREVEDERI SPECIFICE SERVICIILOR OCAZIONALE SUB FORMA CABOTAJULUI
1. Serviciile ocazionale sub forma cabotajului sunt supuse, în caz că legislaţia comunitară nu prevede altfel, legilor, reglementărilor şi dispoziţiilor administrative în vigoare în Statul Membru gazdă în ceea ce priveşte:
(a) tarifele şi condiţiile ce guvernează contractul de transport;
(b) greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. Aceste greutăţi şi dimensiuni pot, acolo unde este cazul, să le depăşească pe cele aplicabile în Statul Membru de reşedinţă al operatorului, dar în nici un caz nu pot depăşi greutăţile şi dimensiunile stabilite în certificatul de înmatriculare;
(c) condiţiile referitoare la transportul unor anumite categorii de călători, precum şcolarii, copii şi persoanele cu mobilitate redusă.
(d) perioadele de condus şi de odihnă;
(e) taxa pe valoarea adăugată (TVA) asupra serviciilor de transport. În acest domeniu, art. 21 alin. (1) lit. (a) din Directiva Consiliului 77/388/CEE din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată; bază sau evaluare uniformă, modificată ultima dată de către Directiva 96/95/CE (2), se aplică serviciilor menţionate în art. 1 al prezentului regulament.
2. Standardele tehnice de construcţie şi echipare pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele folosite pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport sub forma cabotajului sunt cele stabilite pentru vehiculele puse în circulaţie în trafic internaţional.
3. Statele membre aplică operatorilor nerezidenţi prevederile naţionale menţionate în alin. (1) şi (2) de mai sus, în aceleaşi condiţii ca şi propriilor cetăţeni, astfel încât să combată în mod eficient orice discriminare deschisă sau ascunsă în baza cetăţeniei sau locului de reşedinţă.
4. În cazul unui serviciu ocazional sub forma cabotajului, foaia de parcurs este înapoiată de către operatorii români Autorităţii Rutiere Române — A.R.R., în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta.
5. În cazul unor servicii regulate speciale sub forma cabotajului, foaia de parcurs este completată sub forma unei declaraţii lunare şi înapoiată de către operator Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta.
(Hârtie verde-deschis - dimensiunea A4 cu elemente de siguranţă)
Document de control nr....................
Nr.................
Foaie de parcurs
RO
Servicii Internaţionale Ocazionale şi Cabotaj prin Servicii Ocazionale
(Dacă nu există spaţiu suficient pentru introducerea informaţiilor, se poate completa folosind un nou formular pentru rubrica respectivă)
1 ...................................................................................
Localitatea, data şi semnătura operatorului de transport
Numărul de înmatriculare al vehiculului
2 1 ..................................................................................................................
2 ..................................................................................................................
3 ..................................................................................................................
Operatorul şi, acolo unde este cazul, subcontractatorul sau grupul de operatori
3 1 ..................................................................................................................
2 ..................................................................................................................
3 ..................................................................................................................
Numele conducătorului auto
4 1 ................................. 3 .................................
2 ................................. 4 .................................
5 Tipul de serviciu [ ] Serviciu Internaţional Ocazional
[ ] Cabotaj prin serviciu ocazional
[ ] Cabotaj prin serviciu regulat special - declaraţie lunară
Luna ........................... Anul ..............................
6 Localitatea de plecare: .................................................................................................. Ţara .................................
Localitatea de destinaţie: ............................................................................................... Ţara .................................
Cursa Ruta/etape zilnice şi/sau puncte de urcare sau coborâre a pasagerilor Km Planificaţi
Data De la Către
Nr. de pasageri Gol (marcaţi cu un X)
------- ------>
7 ............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
............. ...................... ...................... ...................... ...................... ............................................
8 Puncte de legătură, dacă există, cu alt operator de transport din acelaşi grup Numărul de pasageri debarcaţi Destinaţia finală a pasagerilor debarcaţi Operatorul care preia pasagerii
............................ ............................ ........................................................ ........................................................
............................ ............................ ........................................................ ........................................................
9 Excursii locale
Data Km planificaţi Loc. de plecare Destinaţia excursiei Nr. de pasageri
............. ..................... ...................................... ...................................... .........................................................
............. ..................... ...................................... ...................................... .........................................................
............. ..................... ...................................... ...................................... .........................................................
10 Modificări neprevăzute
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Lista călătorilor:
1. 28. 55.
2. 29. 56.
3. 30. 57.
4. 31. 58.
5. 32. 59.
6. 33. 60.
7. 34. 61.
8. 35. 62.
9. 36. 63.
10. 37. 64.
11. 38. 65.
12. 39. 66.
13. 40. 67.
14. 41. 68.
15. 42. 69.
16. 43. 70.
17. 44. 71.
18. 45. 72.
19. 46. 73.
20. 47. 74.
21. 48. 75.
22. 49. 76.
23. 50. 77.
24. 51. 78.
25. 52. 79.
26. 53. 80.
27. 54. 81.
8. Data completării foii de parcurs:

Semnătura operatorului de transport rutier:
9. Schimbări neprevăzute:


ANEXA Nr. 31
(Hârtie roz - dimensiune A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA DE TRANZIT Nr. .............
pentru un serviciu regulat/
pentru un serviciu regulat special/
pentru un serviciu ocazional ne-liberalizat
for one non-liberalised occasional service
Pentru (To) ......................................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
(Surname, first name or trade name of carrier or of managing carrier in the case of an association of undertakings (pool))
Adresa (Address): ..................................................... Tel. şi fax (Tel/Fax): ......................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractorii
(Name, address, telephone and fax numbers of associates or members of the association of undertakings (pool))
(1) .........................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................
(3) .........................................................................................................................
(4) .........................................................................................................................
(5) .........................................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
(List attached, if appropriate)
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei:
(Expiry date of authorization)
31.01.2012
.................................................
(Localitatea şi data eliberării)
(Place and date of issue)
.................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(Signature and stamp of the issuing authority)
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
(Second page of authorization no ......)
1. Traseu autorizat (Authorized route):
a) Locul de plecare (Place of departure of service) ..............................................................
b) Locul de destinaţie (Place of destination of service) ..............................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de frontieră (Principal itinerary, with border crossing points underlined): ..............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului (Periods of operation): ..............................................................
............................................................................................................................
3. Alte condiţii sau prevederi speciale (Other conditions or specific points):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Numărul de înmatriculare al autobuzului sau autocarului:
(Registration number of the bus or coach): ..............................................................
Lista de călători se ataşează.
(Passenger waybill is attached)
..............................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(Stamp of authority issuing the authorization)
Ştampila şi data mentionata de autoritatea ACI - CNADNR S.A. din punctul/punctele de frontieră nominalizate pe autorizatie
Stamp and date of the border control agencies of the National Company of Motorways and National Roads which are mentioned on the Authorisation
DUS ÎNTORS
Intrare Ieşire Intrare Ieşire
(A treia pagină a autorizaţiei)
(Third page of authorization no ......)
Aviz important
(Important notice)
1. Această autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se desfăşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
(This authorization is valid for the part of the journey in the territory of Romania. It may not be used except by a party whose name is indicated thereon)
2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
(This authorization shall be kept on the vehicle for the duration of the journey and shall be presented to enforcement officials on request)
3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor afla la bordul vehiculului.
(All the other documents provided for in the bilateral agreements shall be present on board the vehicle)
4. Această autorizaţie nu este transferabilă şi este valabilă numai pentru vehiculele ce aparţin operatorilor nominalizaţi în cuprinsul ei.
(This authorization is not transferable and is valid only for vehicles of the operators whose names are indicated thereon)
5. Pe teritoriul României este interzisă îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
(It is strictly forbidden to pick-up or set-down passengers in the territory of Romania)
6. Titularul autorizaţiei are obligaţia de a respecta, pe teritoriul României, prevederile legale şi reglementările în vigoare.
(The holder of this authorization must comply with the laws and regulations in force in the territory of Romania)


ANEXA Nr. 32
(Hârtie roz - dimensiune A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagina a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
pentru un serviciu ocazional internaţional efectuat cu autocar sau autobuz între părţile contractante în conformitate cu art. 7 al Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocare şi autobuze (Acordul INTERBUS), în tranzit pe teritoriul României
Pentru ...............................................................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
Adresa: .............................................................................................................................................
Ţara: ............................................................................................................................................
Telefon: .....................................................
Fax: .....................................................
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei .........................................................................
......................................................
(Localitatea şi data eliberării)
......................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ................)
1. Scopul, motivele şi descrierea serviciului ocazional:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Informaţii privitoare la traseu:
(a) Locul de plecare a serviciului: ....................................... Ţara: .....................................
(b) Locul de destinaţie a serviciului: .....................................Ţara: ....................................
Traseul principal al serviciului şi punctele de trecere a frontierei:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Data desfăşurării serviciului: .................................................
.................................................
4. Numărul (numerele) de înmatriculare al/ale autobuzului (autobuzelor) sau autocarului (autocarelor): .................................................
5. Alte condiţii:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Lista călătorilor se anexează.
.................................................
(Ştampila autorităţii emitente)

(A treia pagină a autorizaţiei nr. ..............)
Aviz important
1. Autorizaţia este valabilă pentru întreaga călătorie. Ea poate fi utilizată numai de către operatorul de transport al cărui nume şi număr de înmatriculare al autobuzului sau autocarului sunt indicate în autorizaţie.
2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul autobuzului sau al autocarului pe toată durata călătoriei şi va fi prezentată la cererea organelor împuternicite în acest sens.
3. Lista călătorilor va fi ataşată acestei autorizaţii.
ANEXA Nr. 33
(Hârtie roz - dimensiune A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA DE TRANZIT Nr. .............
pentru un serviciu regulat/
pentru un serviciu regulat special/
pentru un serviciu ocazional ne-liberalizat
for one non-liberalised occasional service
Pentru (To) ........................................................................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
(Surname, first name or trade name of carrier or of managing carrier in the case of an association of undertakings (pool))
Adresa (Address): ..................................................... Tel. şi fax (Tel/Fax): ......................................
Numele, adresa, numerele de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de operatori şi sub-contractorii
(Name, address, telephone and fax numbers of associates or members of the association of undertakings (pool))
(1) .......................................................................................................................
(2) .......................................................................................................................
(3) .......................................................................................................................
(4) .......................................................................................................................
(5) .......................................................................................................................
Lista ataşată, dacă este cazul.
(List attached, if appropriate)
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei: .............................................................................
(Expiry date of authorization)
.................................................
(Localitatea şi data eliberării)
(Place and date of issue)
.......................................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(Signature and stamp of the issuing authority)
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ......................)
(Second page of authorization no ......)
1. Traseu autorizat (Authorized route):
a) Locul de plecare (Place of departure of service) ..................................................................................
b) Locul de destinaţie (Place of destination of service) .............................................................................
c) Itinerariul principal, având subliniate punctele de frontieră (Principal itinerary, with border crossing
points underlined) : ......................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Perioada de derulare a serviciului (Periods of operation) : ....................................................................
............................................................................................................................................
3. Alte condiţii sau prevederi speciale (Other conditions or specific points):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Numărul de înmatriculare al autobuzului sau autocarului:
(Registration number of the bus or coach): ..........................................................................................................................................................
Lista de călători se ataşează.
(Passenger waybill is attached)
......................................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(Stamp of authority issuing the authorization)
Ştampila şi data menţionată de autoritatea ACI - CNADNR S.A. din punctul/punctele de frontieră nominalizate pe autorizaţie
Stamp and date of the border control agencies of the National Company of Motorways and National Roads which are mentioned on the Authorisation
DUS ÎNTORS
Intrare Ieşire Intrare Ieşire
(A treia pagină a autorizaţiei)
(Third page of authorization no......)
Aviz important
(Important notice)
1. Această autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se desfăşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
(This authorization is valid for the part of the journey in the territory of Romania. It may not be used except by a party whose name is indicated thereon)
2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
(This authorization shall be kept on the vehicle for the duration of the journey and shall be presented to enforcement officials on request)
3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor afla la bordul vehiculului.
(All the other documents provided for in the bilateral agreements shall be present on board the vehicle)
4. Această autorizaţie nu este transferabilă şi este valabilă numai pentru vehiculele ce aparţin operatorilor nominalizaţi în cuprinsul ei.
(This authorization is not transferable and is valid only for vehicles of the operators whose names are indicated thereon)
5. Titularul autorizaţiei are obligaţia de a respecta, pe teritoriul României, prevederile legale şi reglementările în vigoare.
(The holder of this authorization must comply with the laws and regulations in force in the territory of Romania)


ANEXA Nr. 34
(Hârtie roz - dimensiune A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
pentru un serviciu ocazional internaţional efectuat cu autocar sau autobuz între părţile contractante în conformitate cu art. 7 al Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocare şi autobuze (Acordul INTERBUS)
Pentru ...............................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului sau al operatorului coordonator în cazul unei asocieri de operatori)
Adresa: .............................................................................................................................................
Ţara : ............................................................................................................................................
Telefon: .....................................................
Fax: .....................................................
Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei .........................................................................
..................................................
(Localitatea şi data eliberării)
..................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(A doua pagină a autorizaţiei nr. ................)
1. Scopul, motivele şi descrierea serviciului ocazional:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Informaţii privitoare la traseu:
(a) Locul de plecare a serviciului: ....................................... Ţara: .....................................
(b) Locul de destinaţie a serviciului: .....................................Ţara: ....................................
Traseul principal al serviciului şi punctele de trecere a frontierei:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Data desfăşurării serviciului: ................................................................
................................................................
4. Numărul (numerele) de înmatriculare al/ale autobuzului (autobuzelor) sau autocarului (autocarelor):
................................................................................................................................
5. Alte condiţii:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. Lista călătorilor se anexează.
................................................................
(Ştampila autorităţii emitente)
(A treia pagină a autorizaţiei nr. ...)
Aviz important
1. Autorizaţia este valabilă pentru întreaga călătorie. Ea poate fi utilizată numai de către operatorul de transport al cărui nume şi număr de înmatriculare al autobuzului sau autocarului sunt indicate în autorizaţie.
2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul autobuzului sau al autocarului pe toată durata călătoriei şi va fi prezentată la cererea organelor împuternicite în acest sens.
3. Lista călătorilor va fi ataşată acestei autorizaţii.
ANEXA Nr. 35
(Hârtie roz - dimensiune A4 cu elemente de siguranţă)
(Prima pagină a autorizaţiei)
RO Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
AUTORIZAŢIA Nr. .............
pentru un serviciu ocazional ne-liberalizat de pasageri pe teritoriul României in trafic direct sau tranzit
(for one non-liberalised occasional passenger service in the territory of Romania, valid in direct or transit traffic)
Pentru (To) .............................................................................................................
(numele, prenumele sau denumirea operatorului/Surname,first name or trade name of carrier)
Adresa (Address): .................................................................................................................................
Statul de înregistrare (State of establishment):
1. Traseu autorizat (Authorized route):
a) Locul de plecare (Place of departure of the service): ................................................
b) Locul de destinaţie (Place of destination of the service): ...........................................................
c) Itinerariul principal pe teritoriul României, având subliniate punctele de frontieră:
(Main itinerary in the territory of Romania, with the border crossing points underlined):
2. Perioada de derulare a serviciului:
(Period of operation)
de la (from) ...............................
până la (until) ............................
3. Alte condiţii sau prevederi speciale (Other conditions or specific provisions):
...............................................................................................................................
4. Numărul de înmatriculare al autobuzului sau autocarului (Registration number of the bus or coach):
...............................................................................................................................
5. Lista de călători se ataşează.
(Passenger waybill is attached)
6. Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei:
(Expiry date of authorization)
31.01.2013
..................................................
(Localitatea şi data eliberării)
(Place and date of issuing)
...................................................................
(Semnătura şi ştampila autorităţii emitente)
(Signature and stamp of the issuing authority)
(pagina 2 a autorizaţie - verso)
Aviz important
(Important notice)
1. Această autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se desfăşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizată decât de titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul său.
(This authorization is valid for the part of the journey in the territory of Romania. It may not be used except by a party whose name is indicated thereon)
2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul vehiculului pentru întreaga durată a călătoriei şi va fi prezentată la solicitarea autorităţilor de control.
(This authorization shall be kept on the vehicle for the duration of the journey and shall be presented to enforcement officials on request)
3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor afla la bordul vehiculului.
(All the other documents provided for in the bilateral agreements shall be present on board the vehicle)
4. Această autorizaţie nu este transferabilă şi este valabilă numai pentru vehiculele ce aparţin operatorilor nominalizaţi în cuprinsul ei.
(This authorization is not transferable and is valid only for vehicles of the operators whose names are indicated thereon)
5. Pe teritoriul României este interzisă îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
(It is strictly forbidden to pick-up or set-down passengers in the territory of Romania)
6. Titularul autorizaţiei are obligaţia de a respecta, pe teritoriul României, prevederile legale şi reglementările în vigoare.
(The holder of this authorization must comply with the laws and regulations in force in the territory of Romania)
Ştampila şi data mentionata de autoritatea ACI - CNADNR S.A. din punctul/punctele de
frontieră nominalizate pe autorizaţie
Stamp and date of the border control agencies of the National Company of Motorways and National Roads which are mentioned on the Authorisation
DUS ÎNTORS
Intrare Ieşire Intrare Ieşire

   
Punere în aplicare SECŢIUNEA 1 prin Normă metodologică Normă metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la... din 30/11/2011 :
ANEXA Nr. 1
Modelul de licenţă comunitară
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(a)
(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
(Prima pagină a licenţei)
[Text în limba română]
RO1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
1 Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franţa, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Ţările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
LICENŢA NR.
pentru transportul rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ
Prezenta licenţă îndreptăţeşte pe2 ........................................................................................................................................ .................... ....................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................... să efectueze transporturi rutiere internaţionale de mărfuri contra cost în numele unui terţ pe orice traseu, pentru deplasări sau secţiuni ale deplasării, efectuate contra cost în numele unui terţ pe teritoriul Comunităţii, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licenţe.
Observaţii: ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Licenţa este valabilă de la ...................................................... până la .......................................................................................
Emisă în .................................................................................... la ................................................................................................
...................................................................................................3
2 Denumirea sau denumirea comercială şi adresa completă a operatorului de transport rutier de marfă.
3 Semnătura şi ştampila autorităţii sau a organului emitent competent.
(b)
(A doua pagină a licenţei)
[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licenţa]
PREVEDERI GENERALE
Prezenta licenţă este emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
Aceasta îl îndreptăţeşte pe titular să efectueze transporturi rutiere internaţionale de mărfuri contra cost în numele unui terţ pe orice traseu, pentru deplasări sau secţiuni ale deplasării efectuate pe teritoriul Comunităţii şi, unde este cazul, în condiţiile stabilite prin prezenta licenţă:
- în cazul în care punctul de plecare şi punctul de destinaţie sunt situate în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
- dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
- între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,
şi călătoriile fără încărcătură efectuate în conexiune cu aceste transporturi.
În cazul unui transport dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, prezenta licenţă este valabilă pentru acea secţiune a deplasării efectuată pe teritoriul Comunităţii. Licenţa este valabilă pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare numai după încheierea acordului necesar între Comunitate şi ţara terţă respectivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
Licenţa este eliberată personal titularului şi este netransmisibilă.
Aceasta poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:
- nu s-a conformat tuturor condiţiilor privind utilizarea licenţei;
- a furnizat informaţii incorecte în legătură cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenţei.
Originalul licenţei trebuie păstrat de întreprinderea de transport rutier.
O copie conformă a licenţei trebuie păstrată la bordul vehiculului1. În cazul unei combinaţii de vehicule, aceasta trebuie să însoţească autovehiculul. Licenţa acoperă combinaţia de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului licenţei sau în cazul în care este înmatriculată sau autorizată să circule într-un alt stat.
___________
1 "Vehicul" înseamnă un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinaţie cuplată de vehicule care să aibă cel puţin autovehiculul
înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri.
Licenţa trebuie prezentată la cerere unui agent autorizat de control.
Pe teritoriul fiecărui stat membru, titularul trebuie să respecte actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce priveşte transporturile şi traficul.
ANEXA Nr. 2
Modelul de licenţă comunitară
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(a)
(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
(Prima pagină a licenţei)
[Text în limba română]
RO1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
1 Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franţa, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Ţările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
LICENŢA NR.
pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terţ
Titularul prezentei licenţe2 ........................................................................................................................................ ............................... ....................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................
este autorizat să efectueze transporturi internaţionale rutiere de persoane contra cost în numele unui terţ pe teritoriul Comunităţii în condiţiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licenţe.
Observaţii: ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Licenţa este valabilă de la ...................................................... până la .......................................................................................
Emisă în .................................................................................... la ................................................................................................
...................................................................................................3
2 Numele complet sau denumirea societăţii operatorului de transport, precum şi adresa completă a acestuia.
3 Semnătura şi ştampila autorităţii sau a organismului care emite licenţa.
(b)
(A doua pagină a licenţei)
[Text în limba română]
PREVEDERI GENERALE
1. Prezenta licenşă este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
2. Licenţa este emisă de autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terş care:
(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;
(b) satisface condiţiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunităţii privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne şi internaşionale;
(c) îndeplineşte cerinţele legale în ceea ce priveşte standardele pentru conducători auto şi vehicule.
3. Prezenta licenţă permite transportul internaţional rutier de persoane cu autocarul şi autobuzul contra cost în numele unui terţ pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunităşii:
(a) în cazul în care punctul de plecare şi punctul de destinaţie sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terşe;
(b) în cazul în care punctul de plecare şi punctul de destinaţie sunt situate în acelaşi stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o ţară terşă;
(c) cu plecarea dintr-un stat membru şi cu destinaţia într-o ţară terţă şi viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terşe;
(d) între ţări terşe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre,
şi deplasările fără persoane în legătură cu operaţiunile de transport corespunzător condişiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.
În cazul unei operaţiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru şi cu destinaţia într-o ţară terţă şi viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru secţiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menţionat nu se aplică pentru acea secţiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înţelegerile între Comunitate şi ţările terşe în cauză.
4. Prezenta licenţă este personală şi netransmisibilă.
5. Prezenta licenşă poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:
(a) nu mai îndeplineşte condişiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;
(b) a oferit informaţii inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenşei;
(c) a săvârşit o încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere şi perioadelor de repaus ale conducătorilor auto şi prestarea, fără autorizaţie, a serviciilor paralele sau temporare menţionate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Autorităţile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârşit încălcarea pot, printre altele, să retragă licenţa comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenşei comunitare.
Aceste sancţiuni sunt stabilite în funcţie de gravitatea încălcării săvârşite de către titularul licenţei comunitare şi de numărul total de copii conforme pe care le deţine în vederea serviciilor de transport internaşional.
6. Originalul licenţei trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenţei trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operaţiune internaşională de transport.
7. Prezenta licenşă trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.
8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport şi trafic.
9. "Servicii regulate" înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate şi pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite şi care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.
Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condişiilor de operare a serviciului.
Serviciile regulate necesită autorizaşie.
"Serviciile regulate speciale" înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate şi pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate şi debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.
Serviciile regulate speciale includ:
(a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
(b) transportul elevilor şi studenţilor la şi de la instituţia de învăşământ.
Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.
Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator şi transportator.
Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind acelaşi public ca şi serviciile regulate existente, necesită autorizare.
"Serviciile ocazionale" înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiţia serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, şi a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la iniţiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente şi deservind acelaşi public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvenşă.
Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.
ANEXA Nr. 3
Modelul de licenţă comunitară
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(a)
(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
(Prima pagină a licenţei)
[Text în limba română]
RO1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
1 Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franţa, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Ţările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
COPIE CONFORMĂ NR.
pentru transportul rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ
Prezenta licenţă îndreptăţeşte pe2 ........................................................................................................................................ .................... ....................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................
să efectueze transporturi rutiere internaţionale de mărfuri contra cost în numele unui terţ pe orice traseu, pentru deplasări sau secţiuni ale deplasării, efectuate contra cost în numele unui terţ pe teritoriul Comunităţii, astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri şi în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licenţe.
Observaţii: ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Licenţa este valabilă de la ...................................................... până la .......................................................................................
Emisă în .................................................................................... la ................................................................................................
...................................................................................................3
2 Denumirea sau denumirea comercială şi adresa completă a operatorului de transport rutier de marfă.
3 Semnătura şi ştampila autorităţii sau a organului emitent competent.
(b)
(A doua pagină a licenţei)
[Text în limba română]
PREVEDERI GENERALE
Prezenta licenţă este emisă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
Aceasta îl îndreptăţeşte pe titular să efectueze transporturi rutiere internaţionale de mărfuri contra cost în numele unui terţ pe orice traseu, pentru deplasări sau secţiuni ale deplasării efectuate pe teritoriul Comunităţii şi, unde este cazul, în condiţiile stabilite prin prezenta licenţă:
- în cazul în care punctul de plecare şi punctul de destinaţie sunt situate în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
- dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
- între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,
şi călătoriile fără încărcătură efectuate în conexiune cu aceste transporturi.
În cazul unui transport dintr-un stat membru către o ţară terţă sau invers, prezenta licenţă este valabilă pentru acea secţiune a deplasării efectuată pe teritoriul Comunităţii. Licenţa este valabilă pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare numai după încheierea acordului necesar între Comunitate şi ţara terţă respectivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
Licenţa este eliberată personal titularului şi este netransmisibilă.
Aceasta poate fi retrasă de către autoritatea competentă a statului membru care a emis-o, în special în cazul în care titularul:
- nu s-a conformat tuturor condiţiilor privind utilizarea licenţei;
- a furnizat informaţii incorecte în legătură cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenţei.
Originalul licenţei trebuie păstrat de întreprinderea de transport rutier.
O copie conformă a licenţei trebuie păstrată la bordul vehiculului1. În cazul unei combinaţii de vehicule, aceasta trebuie să însoţească autovehiculul. Licenţa acoperă combinaţia de vehicule chiar în cazul în care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată sau autorizată pentru a circula pe numele titularului licenţei sau în cazul în care este înmatriculată sau autorizată să circule într-un alt stat.
___________
1 "Vehicul" înseamnă un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinaţie cuplată de vehicule care să aibă cel puţin autovehiculul înmatriculat într-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri.
Licenţa trebuie prezentată la cerere unui agent autorizat de control.
Pe teritoriul fiecărui stat membru, titularul trebuie să respecte actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în statul respectiv, în special în ceea ce priveşte transporturile şi traficul.
ANEXA Nr. 4
Modelul de licenţă comunitară
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(a)
(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
(Prima pagină a licenţei)
[Text în limba română]
RO1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI
INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
1 Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL)
Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franţa, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Ţările de Jos,
(A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO) România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.
COPIE CONFORMĂ NR.
pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terţ
Titularul prezentei licenţe 2 ........................................................................................................................................ ................................ ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................
este autorizat să efectueze transporturi internaţionale rutiere de persoane contra cost în numele unui terţ pe teritoriul Comunităţii în condiţiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licenţe.
Observaţii: ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Licenţa este valabilă de la ...................................................... până la .......................................................................................
Emisă în .................................................................................... la ................................................................................................
...................................................................................................3
2 Numele complet sau denumirea societăţii operatorului de transport, precum şi adresa completă a acestuia.
3 Semnătura şi ştampila autorităţii sau a organismului care emite licenţa.
(b)
(A doua pagină a licenţei)
[Text în limba română]
PREVEDERI GENERALE
1. Prezenta licenşă este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
2. Licenţa este emisă de autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terş care:
(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;
(b) satisface condiţiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunităţii privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne şi internaşionale;
(c) îndeplineşte cerinţele legale în ceea ce priveşte standardele pentru conducători auto şi vehicule.
3. Prezenta licenţă permite transportul internaţional rutier de persoane cu autocarul şi autobuzul contra cost în numele unui terţ pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunităşii:
(a) în cazul în care punctul de plecare şi punctul de destinaţie sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terşe;
(b) în cazul în care punctul de plecare şi punctul de destinaţie sunt situate în acelaşi stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o ţară terşă;
(c) cu plecarea dintr-un stat membru şi cu destinaţia într-o ţară terţă şi viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terşe;
(d) între ţări terşe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre,
şi deplasările fără persoane în legătură cu operaţiunile de transport corespunzător condişiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.
În cazul unei operaţiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru şi cu destinaţia într-o ţară terţă şi viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru secţiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menţionat nu se aplică pentru acea secţiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înţelegerile între Comunitate şi ţările terşe în cauză.
4. Prezenta licenţă este personală şi netransmisibilă.
5. Prezenta licenşă poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:
(a) nu mai îndeplineşte condişiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;
(b) a oferit informaţii inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenşei;
(c) a săvârşit o încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor,
perioadelor de conducere şi perioadelor de repaus ale conducătorilor auto şi prestarea, fără autorizaţie, a serviciilor paralele sau temporare menţionate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Autorităţile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârşit încălcarea pot, printre altele, să retragă licenţa comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenşei comunitare.
Aceste sancţiuni sunt stabilite în funcţie de gravitatea încălcării săvârşite de către titularul licenţei comunitare şi de numărul total de copii conforme pe care le deţine în vederea serviciilor de transport internaşional.
6. Originalul licenţei trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenţei trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operaţiune internaşională de transport.
7. Prezenta licenşă trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.
8. Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport şi trafic.
9. "Servicii regulate" înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate şi pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite şi care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.
Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condişiilor de operare a serviciului.
Serviciile regulate necesită autorizaşie.
"Serviciile regulate speciale" înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate şi pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate şi debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.
Serviciile regulate speciale includ:
(a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
(b) transportul elevilor şi studenţilor la şi de la instituţia de învăşământ.
Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.
Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator şi transportator.
Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind acelaşi public ca şi serviciile regulate existente, necesită autorizare.
"Serviciile ocazionale" înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiţia serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, şi a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la iniţiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente şi deservind acelaşi public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvenşă.
Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.
ANEXA Nr. 5
I. II. III.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII C E R E R E
Licenţă comunitară/copii conforme ale licenţei comunitare
Nr. intrare
................
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. Forma de organizare1 ................................................ Data:
........................
IV.
Către,
Autoritatea Rutieră Română - ARR
1. Subsemnat (ul/a) ..........................................................domiciliat în ....................................... str. ...............................................................nr. ..........bloc ........scara ......etaj .....ap. ............ judet/sector ............................ cod poştal ..................... ţara .......................................... telefon ................. fax ................. act identitate ......... seria ......... nr. ......... eliberat de ...................................................la data ....................CNP/NIF ........................................... reprezentant legal, conform ............................având funcţia de ......................................................
2. pentru întreprinderea : ...................................................................................................... având nr. de ordine în registrul comerţului ....... nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ....................... nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent ......................... cod unic de înregistrare...................................................................................... cu sediul în: localitatea ...................................... str. ................................................................... nr. ....... bloc ...... scara ....... etaj ....... ap. ....... judet/sector ................................................ cod poştal ...................telefon ............................................fax .......................................... e-mail.................................................web site........................................................................ având în obiectul de activitate transportul rutier, conform2................................................................. ........................................................................din data de.................................................. având un număr de ............ puncte de lucru/sucursale înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care au ca obiect de activitate transportul rutier, conform listei care se regăseşte în secţiunea VI de mai jos,
3. în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi al Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. ............/................ pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, solicit:
[ ] Licenţă comunitară pentru transportul rutier contra cost de mărfuri
[ ] Licenţă comunitară pentru transportul rutier contra cost de persoane
[ ] Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri, în nr. de ............., conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr. de ......... copii conforme
[ ] Copii conforme ale licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de persoane, în nr. de ........, conform documentelor anexate întreprinderea îndeplinind condiţia de capacitate financiară pentru un nr. de......... copii conforme
1 Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundaţie/Instituţii/autorităţi înfiinţate prin HGR, HCL, etc.
2 Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că întreprinderea are în obiectul de activitate transportul rutier, funcţie de forma juridică de organizare (ex. actul constitutiv, actul de înfiinţare, autorizaţia de pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare, etc.)
V. Categorii şi tipuri de transport
[ ] Naţional [ ] Internaţional [ ] Contra cost [ ] În cont propriu
- Transport rutier de mărfuri:
[ ] Mărfuri generale [ ] Mărfuri perisabile [ ] Mărfuri şi deşeuri periculoase
[ ] Deşeuri [ ] Animale vii [ ] Agabaritic
- Transport rutier de persoane:
[ ] Servicii regulate [ ] Servicii regulate speciale [ ] Servicii ocazionale
VI. Lista punctelor de lucru/sucursalelor
Nr.
crt.
Denumire Nr. de înregistrare la O.N.R.C. Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ/sector, cod poştal) telefon, fax, e-mail
1
2
3
...3
VII. Managerul de transport desemnat potrivit prevederilor OG nr. 27/2011
Nume Prenume Data naşterii
Locul naşterii
Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., judeţ/sector, cod poştal)
Numărul certificatului de competenţă profesională Data emiterii certificatului de competenţă profesională Ţara emiterii certificatului de competenţă profesională
Autoritatea emitentă a certificatului de competenţă profesională
3 Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de puncte de lucru/sucursale
VIII.4 Lista autovehiculelor pentru care se solicită eliberarea copiilor conforme ale licenţei comunitare, precum şi a remorcilor/semiremorcilor utilizate în ansambluri cu aceste autovehicule
1 Nr. înmatriculare Marca vehicul Categ.
vehicul
Nr. identificare
1 2 3 4
An
fabricaţie
Categ.
poluare
Grad
confort
Masa
proprie
Masa max. autorizată Nr.
locuri
Mod
deţinere
Categ.
transp.
Tip transport
5 6 7 8 9 10 11 12 13
P L Î N I M P D A R S O
2 Nr. înmatriculare Marca vehicul Categ.
vehicul
Nr. identificare
1 2 3 4
An
fabricaţie
Categ.
poluare
Grad
confort
Masa
proprie
Masa max. autorizată Nr.
locuri
Mod
deţinere
Categ.
transp.
Tip transport
5 6 7 8 9 10 11 12 13
P L Î N I M P D