Formular de înscriere Lista câștigătorilorREGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “STB S.A. te invită la Vinerea Verde pe roți!”  ORGANIZAT ȊN PERIOADA 18.09 – 20.09.2023 


SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1. Organizatorul Concursului “STB S.A. te invită la Vinerea Verde pe roți!” (denumit în continuare  „Concursul”) este Societatea de Transport București STB SA, denumit în continuare Organizator, cu sediul  în București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr.1, având C.U.I. RO 1589886 (denumit în continuare Societatea  de Transport București STB SA), desfășurând activități legate de implementarea Tombolei, contactarea  câștigătorilor și înmânarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Organizator”. 

2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, (denumit în continuare  („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. În ceea ce privește operațiunile privind  colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator. 

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Tombolei, având  obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială.  Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. 


SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL 

Tombola este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 77/2009, privind  organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu  legislația română aplicabilă. 


SECŢIUNEA III - LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI 

1. Tombola este organizată şi se desfăşoară în mediul online, pe pagina web a Societății de Transport  București STB SA (https://www.stbsa.ro/).  

2. Tombola va începe în data de 18.09.2023 din momentul postării pe site-ul oficial STB S.A. și va dura  până în data de 19.09.2023, ora 23h 59 min 59 sec, denumită în continuare “Perioada desfășurării  Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp  nu va fi luat în considerare. 


SECŢIUNEA IV - DREPTUL DE PARTICIPARE 

1. Tombola este deschisă participării tuturor utilizatorilor transportului public de suprafață, care dețin un  card ACTIV nominal cu abonament metropolitan lunar, semestrial, anual, inclusiv cele integrate, toate  acestea la tariful integral, valabile la data înscrierii, inclusiv în aplicațiile YouthTB și 24 Pay.

2. Participarea la tragerea la sorți este gratuită. 

3. Angajații STB S.A. și rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la tragerea la sorți. 

4. Participarea la această tombolă implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a  prezentului Regulament. 


SECŢIUNEA V - REGULAMENTUL CONCURSULUI 

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a tombolei, fiind  accesibil online pe site-ul oficial al Societății de Transport București STB SA - https://www.stbsa.ro , publicat în ziua începerii tombolei, în secțiunea „Parteneriate – STB S.A. te invită la Vinerea Verde pe roți! - Regulament” pe homepage. 

2. Seria cardului (inscripționată în partea de sus a cardului) trebuie completată în mod obligatoriu in  secțiunea datelor de identificare existente pe formular, și care respectă termenii şi condiţiile prezentului  Regulament. Lipsa acesteia sau completarea eronată duce la eliminarea din lista persoanelor înscrise  pentru tragerea la sorți. 

3. La tragerea la sorți vor fi utilizate numele/prenumele, datele de contact (e-mail), seria de card  comunicată prin completarea formularului de pe site-ul https://www.stbsa.ro,Order ID-ul din aplicația  24Pay sau ID-ul tranzacției din aplicația YouthTB, în funcție de modalitatea de înscriere aleasă. 

5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Tombola va fi mediatizată, în scopul informării publicului, pe  toate canalele de socializare (site-ul oficial STB S.A, Facebook, Instagram), atât momentul anunțului cât  și desemnarea câștigătorilor în data de 20.09.2023. 

6. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea  Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, atât timp cât acestea au fost puse la  dispoziția Participanților în pagina dedicată Tombolei din momentul publicării acesteia. 

7. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Tombolei și nici repararea unui potențial prejudiciu  produs prin suspendarea regulamentară a Tombolei. 

8. Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a  Regulamentului. 


SECŢIUNEA VI - MECANISMUL CONCURSULUI 

1. Mecanismul concursului este următorul: 

a) Te înscrii completând Formularul de pe site-ul https://www.stbsa.ro/

2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate. 

3. Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți prin Random.org și anunțați în data de 20.09.2023 ora 12:00, pe toate canalele de comunicare ale STB S.A., în secțiunea dedicată Tombolei de pe site-ul  https://www.stbsa.ro/ , dar și prin e-mail. 


SECŢIUNEA VII - PREMIUL 

1. Acordarea, prin tragere la sorți, a unui număr de 15 invitații la o plimbare cu bicicleta în data de  22.09.2023, între orele 11:30-19:30, oferite de I’velo

2. Invitațiile permit căștigătorilor utilizarea gratuită de biciclete I’velo în data de 22 septembrie 2023,  între orele 11:30-19:30. Bicicletele pot fi preluate doar de la centrul de închirieri din Parcul Tineretului (intrarea Șincai). Persoanele desemnate câștigătoare sunt direct răspunzătoare față de I’velo cu privire  la eventualele degradări/deteriorări ale bicicletelor puse la dispoziție. 

3. Participanţilor la Tombolă nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare,  cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Tombolei (cost date mobile consumate). 

4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici  acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu  pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. 

5. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul  refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând  că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a  premiului.  

6. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie exprimat, în mod obligatoriu, în scris în termen de maximum 24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului.  


SECŢIUNEA VIII - TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI 

1. Tragerea la sorţi va fi electronică, prin Random.org, și înregistrată și se va desfăşura de către  Organizator. 

2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Tombolei. 


SECŢIUNEA IX - ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORULUI. ACORDAREA PREMIULUI 1. Anunțarea câștigătorului 

1.1. Anunțarea câștigătorului se va face pe 20.09.2023 ora 12:00, prin e-mail. 

2. Acordarea premiului 

2.1. Câștigătorii vor intra în posesia premiului în baza unui e-mail transmis de către Organizator în care  sunt anunțați că au fost declarați câștigători. Persoanele desemnate căștigătoare trebuie să confirme,  printr-un e-mail, primirea invitației. 

2.3 Castigătorul va prezenta la centrul de închirieri I’velo, situat în Parcul Tineretului, e-mailul primit de  la Organizator pentru a putea beneficia de o plimbare cu bicicleta. 

2.2. Participantul la Tombolă, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu  îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu  poate intra în posesia premiului. 

2.3. Premiul care, în baza prevederilor prezentului Regulament, nu se poate acorda, va rămâne la  dispoziția Organizatorului, care poate dispune de el cum consideră de cuviință.


SECŢIUNEA X - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Prin înscrierea la Tombolă, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului. 

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare  „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Tombolei și ulterior  acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale  Participanților la și să le utilizeze conform legislației în vigoare. 

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire  la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la: 

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator,  la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau  nu sunt prelucrate de către Organizator; 

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din  motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul  unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la  Organizator, la cerere și în mod gratuit. 

4. După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă  legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

5. După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; 


SECŢIUNEA XI - LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale  amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta  litigiul spre soluționare instanțelor competente.