Reduceri şi gratuităţi

Categorii de persoane care beneficiază de gratuități:

• copiii

Beneficiază de gratuitate copiii cu vârsta sub 7 ani.

• elevii

Beneficiază de gratuitate elevii din învăţământul acreditat/autorizat, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, special, profesional şi postliceal, care frecventează o unitate de învăţământ din Municipiul Bucureşti sau Județul Ilfov, pe baza cardului de transport încărcat cu abonament metropolitan lunar valabil.

Documente necesare pentru acordarea gratuității la procurarea abonamentului metropolitan lunar:

 • carnet de elev vizat pentru anul în curs, cu semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă și toate câmpurile completate – nume/prenume, adresă, CNP;
 • certificat de naştere / C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru consultare fără a fi scanat );
 • certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

• studenţii orfani sau proveniți din casele de copii

Beneficiază de gratuitate studenţii orfani sau proveniți din casele de copii înmatriculați la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituțiile de învăţământ superior acreditate din Municipiul Bucureşti sau Județul Ilfov, în vârstă de până la 26 de ani, pe baza cardului de transport încărcat cu abonament metropolitan lunar valabil.

Documente necesare pentru acordarea gratuității la procurarea abonamentului metropolitan lunar:

 • legitimaţia de student pentru reducere transport cu menţiunea “curs de zi” sau “IF” (învăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă;
 • document doveditor din care se reiasă faptul că studentul este orfan sau provenit din casele de copii;
 • C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru consultare fără a fi scanat);
 • certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

• pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti

Beneficiază de gratuitate toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti, indiferent de cuantumul pensiei, pe baza cardului de călătorie pentru pensionari sau a talonului de pensie şi a actului de identitate.

Formular necesar acordării gratuității pentru pensionari.

• însoțitorii pensionarilor

Beneficiază de gratuitate însoțitorii pensionarilor cu domiciliul stabil în Municipiul Bucureşti, dacă pensionarii pe care îi însoțesc au vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor și 65 de ani în cazul bărbaților, pe baza cardului pentru pensionari încărcat cu abonament metropolitan valabil sau a talonului de pensie și a actului de identitate.

• veteranii de război

Beneficiază de gratuitate veteranii de război, pe baza cardului de identitate eliberat de reprezentanții ANVR din oricare sector al Municipiul București sau din Județul Ilfov.

• revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989

Beneficiază de gratuitate revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 (conform prevederilor Legii 341/2004), pe baza cardului de călătorie eliberat de STB SA, prin Serviciul Patrimoniu – Administrativ.

Documente necesare pentru prelungirea valabilității cardurilor de călătorie:

 • certificatul de revoluționar, în original și copie;
 • actul de identitate în original și copie.

Beneficiarii Legii 341/2004 care au predat certificatul de revoluționar în original pentru preschimbare, vor avea în copie certificatul de revoluționar și procesul-verbal de predare a certificatului, precum și actul de identitate în original.

Valabilitatea cardului de călătorie este de 1 an și poate fi prelungită la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ din cadrul Direcției Generale a STB SA.

Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.

Beneficiarii de gratuități care înlocuiesc vechea legitimaţie de călătorie cu cardul de călătorie vor preda legitimaţia la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ.

• persoanele persecutate din motive entice - dislocaţi/deportaţi

Beneficiază de gratuitate persoanele persecutate din motive entice - dislocaţi/deportaţi - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 189/2000), pe baza cardului de călătorie eliberat de STB SA, prin Serviciul Patrimoniu – Administrativ.

Documente necesare pentru prelungirea valabilității cardurilor de călătorie:

 • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.A.P.S. Bucureşti (original);
 • act de identitate (original și copie);
 • ultimul talon de pensie la această lege.

Valabilitatea cardului de călătorie este de 1 an și poate fi prelungită la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ din cadrul Direcției Generale a STB SA.

Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.

Beneficiarii de gratuități care înlocuiesc vechea legitimaţie de călătorie cu cardul de călătorie vor preda legitimaţia la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ.

• foştii deţinuţi politici

Beneficiază de gratuitate foştii deţinuţi politici - persoane persecutate din motive politice - titular sau soţ supravieţuitor (conform prevederilor Legii 118/1990), pe baza cardului de călătorie eliberat de STB SA, prin Serviciul Patrimoniu – Administrativ.

Documente necesare pentru prelungirea valabilității cardurilor de călătorie:

 • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.P.A.S. (original);
 • actul de identitate (original şi copie);
 • ultimul talon de pensie la această lege.

Valabilitatea cardului de călătorie este de 1 an și poate fi prelungită la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ din cadrul Direcției Generale a STB SA.

Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.

Beneficiarii de gratuități care înlocuiesc vechea legitimaţie de călătorie cu cardul de călătorie vor preda legitimaţia la Serviciul Patrimoniu – Adminsitrativ.

• persoanele cu handicap grav sau accentuat și asistenţii personali ai acestora

Beneficiază de gratuitate persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă eliberată de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din oricare judeţ, respectiv sector din Municipiul Bucureşti.

• personalul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local

Beneficiază de gratuitate personalul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale Municipiului București, pe baza legitimației de serviciu.


Categorii de persoane care beneficiază de reducere de 50% la procurarea abonamentui metropolitan lunar:

• studenţii

Studenţii înmatriculați la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituțiile de învăţământ superior acreditate din Municipiul Bucureşti sau Județul Ilfov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de reducere de 50% la procurarea abonamentului lunar metropolitan.

Documente necesare pentru procurarea abonamentului metropolitan lunar cu reducere de 50%:

 • legitimaţia de student pentru reducere transport cu menţiunea “curs de zi” sau “IF” (învăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă;
 • C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru consultare fără a fi scanat);
 • certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

• donatorii de sânge

Donatorii de sânge beneficiază de reducere de 50% la procurarea abonamentui metropolitan lunar.

Documente necesare pentru procurarea abonamentului metropolitan lunar cu reducere de 50%:

 • adeverinţa de donator;
 • actului de identitate.

Dacă donatorul de sânge nu deţine abonament valabil în momentul donării, acesta îl poate procura în termen de o lună calendaristică de la data donării. Perioada de valabilitate a abonamentului începe din data prezentării la centrul de vânzare sau din ziua imediat următoare.

În cazul în care donatorul de sânge deţine deja abonament valabil în momentul donării, valabilitatea abonamentului poate fi prelungită cu încă o lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care expiră abonamentul existent.

 


Persoanele care beneficiază de reduceri sau gratuități pot reîncărca abonamentul metropolitan lunar la oricare punct de vânzare.


Pentru informații suplimentare, apăsați butonul "+" din dreptul categoriilor de persoane care beneficiază de reduceri sau gratuități.