Reduceri şi gratuităţi

Formular necesar acordării gratuității pentru pensionari.

Sunt scutite de plata taxelor de călătorie pe liniile urbane următoarele categorii de persoane:
 • copiii cu vârsta sub 7 ani
 • veteranii de război
 • revoluţionarii şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989
 • persoanele persecutate din motive etnice - dislocaţi/deportaţi
 • foştii deţinuţi politici
 • persoanele cu handicap - se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din fiecare judeţ, respectiv sector din municipiul Bucureşti, denumit Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă. Primesc legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Toate aceste legitimaţii sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul ţării (indiferent de domiciliu)
 • toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în Bucureşti - pe baza talonului de pensie şi a actului de identitate
 • ELEVII din învăţământul acreditat/autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale, care frecventează o unitate de învățământ din București

Documentele care se solicită de către Direcţia Generala STB SA - Serviciul Administrativ și Logistic, în vederea eliberării/prelungirii valabilității cardurilor de călătorie atribuite beneficiarilor Legilor 189/2000, 118/1990 şi 341/2004 sunt următoarele:

 1. Pentru beneficiarii Legii 189/2000 - persoane persecutate din motive etnice dislocaţi/deportaţi (titular sau soţ supravieţuitor):
  • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.A.P.S. Bucureşti (original)
  • act de identitate (original și copie)
  • ultimul talon de pensie la această lege
 2. Pentru beneficiarii Legii 118/1990 - foşti deţinuţi politici (persoane persecutate din motive politice, titular sau soţ supravieţuitor):
  • hotărârea/decizia emisă de D.G.M.P.S. sau C.N.P.A.S. (original)
  • actul de identitate (original şi copie)
  • ultimul talon de pensie la această lege
 3. Beneficiarii Legii 341/2004 vor avea certificatul de Revoluționar, în original și copie și actul de identitate în original și copie. Beneficiarii Legii 341/2004, care au predat Certificatul de Revoluționar original pentru preschimbare, vor avea copie certificat de Revoluționar, copie Proces-Verbal de predare certificat și actul de identitate în original
 4. beneficiarii HCGMB 33/2011, respectiv angajatii Primariei Municipiului București și ai instituțiilor subordonate PMB, circulă în baza legitimației de serviciu

Pentru veteranii de război, eliberarea cardului de identitate se face prin reprezentanții ANVR ai fiecărui sector + ANVR Ilfov.

Termenul de valabilitate al cardului de călătorie este 1 an. Cardul de identitate se va elibera numai titularului sau altei persoane desemnate de titular prin procură notarială.
Pentru categoriile de beneficiari de gratuitate care preschimbă vechea legitimaţie de călătorie în carduri de călătorie, se va preda, obligatoriu, vechea legitimaţie.

Documentele necesare pentru procurarea abonamentelor cu tarif redus sunt:

ELEVII ŞI STUDENŢII CURS DE ZI:
Elevi

 • Carnetul de elev vizat pentru anul în curs cu semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă;
 • Certificat de naştere / C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru consultare fără a fi scanat).

Studenţi și elevi ai școlilor posliceale

 •  Legitimaţia de student pentru reducere transport cu menţiunea “curs de zi” sau “IF”( învăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă;
 • Carnet de elev vizat pentru anul în curs cu menţiunea “curs de zi” sau “IF”( învăţământ cu frecvenţă), certificată prin semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ emitentă (pentru persoanele ce urmează cursurile unei şcoli postliceale);
 • C.I. / Paşaport / Carte de rezidenţă (documentul se va prezenta doar pentru consultare fără a fi scanat);
 • Certificat de căsătorie/ Hotărȃri ale instanţelor de judecată sau alte acte ale instituţiilor publice (dacă este cazul, atunci cȃnd intervine o schimbare ce nu reiese din documentele prezentate).

DONATORI ONORIFICI DE SÂNGE:

În temeiul Legii nr. 282/05.10.2005 Republicată şi a Hotărârii nr. 1364/04.10.2006, donatorii de sânge au dreptul la abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun.

Eliberarea abonamentului se face în baza adeverinţei de donator şi a actului de identitate, în termen de 1 (una) lună calendaristică de la data donării, după cum urmează:

 

 • în cazul în care clientul nu deţine abonament valabil pe card, se poate prezenta pentru eliberarea acestuia în termen de 1 (una) lună de la data donării. Perioada de valabilitate a abonamentului începe din data prezentării la punctul de vânzare sau din ziua imediat următoare.
 • În cazul în care, la data donării, clientul deţine deja abonament valabil pe card, se poate prezenta pentru prelungirea valabilităţii acestuia pentru încă 1 (una) lună începând cu ziua imediat următoare celei în care expiră cel existent.

 

Atenţie! Reîncărcarea titlurilor de călătorie la tarif redus se realizează numai la Centrele de Emitere şi Reîncărcare Carduri.